Otevřená bezbariérová společnost Ateliér ALF, o. s. , zřizovatel Eduativní konopné kliniky, člen European Cannabis Church a asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

Úvodem situace v roce 2016: Důkazy (NEodůvodněných/vědomě mylných) rozhodnutí OČTŘ Praha a podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky   VSZ Praha najdete ZDE, dále podání OS Praha 3 jsou  doloženy ZDE a podání OSZ Praha 3 a MSZ Praha jsou doloženy ZDE (dále vždy kliknout na odkaz najdete/doloženo ZDE - podání Vládě ČR)
   1.   Najdete ZDE:Zřizovací listina k slavnostnímu otevření první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF pro členy Open Royal Academy dne 11. 9. 2006 (Partneři školy pro terciální vzdělávání byli Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Sananim, Ježek a Čížek, o.s., Česká unie pro podporované zaměstnávání a Rytmus, o.s.)  Oficiální dokumenty Magistrátu hl. města Prahy k podpoře EU, ČR a hl. města Prahy Ateliéru ALF a Edukativní konopné klinice v letech 2006 -2010 najdete na http://praha-eu.blogspot.com/

 

    2.   Najdete ZDE: Video o Ateliéru ALF vytvořené studenty FAMU ze dne 18. 5. 2008 Filmy a dokumenty o výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2009 – 2016 najdete ZDE

 

    3.   Najdete ZDE: (Opětovné od roku 2011-2012) podání trestního podnětu (nové skutečnosti) na fyzické a právnické osoby zástupcem poškozených Cannabis is The Cure, z.s. dne 21. 8. 2014 na podatelně OSZ Praha 3 a MSZ Praha. V podání je doloženo, že 1) soudkyně JUDr. Markéta Písaříková spáchala vážné trestní nebo kárné povinění při manipulaci se spisem, jehož nebyla zákonnou soudkyní u OS Praha 3 (20 C2/2012) a nejen jeho. Důkaz doložený v tomto archivu, že MSZ Praha ještě v roce 2015 (dne, č.j.) opětovně uvádí, že žádný trestní podnět na soudkyni JUDr. Markétu Písaříkovou neeviduje. V podání je doloženo, že 2) Sížnost na průtahy a nezákonné jednání útvarů exekutivy: Policie Praha III, Krajské ředitelství v Praze, Policejní prezidum a OSZ Praha 3 a MSZ Praha (a s povědomím VSZ Praha, na nevydání protokolů o zabaveném majetku Edukativní konopné kliniky v letech 2011  a 2012 podané  opakovaně od 10.12. 2011 - 2012 - 2013 - 2014 a naposledy dne 22.10.2015 vyřídilo OSZ Praha |3 dne pod č.j. v rozporu s příslibem náměstka policejního prezidenta Martina Červíčka (č.j. ze dne ) a v rozporu s trestním řádem (§ trestního a o.s.ř. řádu a zákona o Policii ČR a zákona o státním zastupitelství) odmítla  poškozeným majitelům a spolumajitelům  a smluvním věřitelům - investorům (právnické a fyzické osoby sdružené v asociaci Open Royal Academy, právní zástupce Cannabis is The Cure,z.s.) vydat protokoly o zkonfiskovaném majetku z Eduativní konopné kliniky při škodě několika desítek, možná stovek milionů euro k léčivým genetikám a hnojivu z konopí k léčbě do 0,3% THC v celém objemu rostliny dle definice konopí dle českého trestního práva a genetiky konopí do 0,3 %THC dle práva EU a OSN z celé nadzemní části rostliny a z celé konopné herby (cannabis herba - kvetoucí nebo plodonosné vrcholíky, cca 1/3-5 samičího vrcholíku je konopný květ  - cannabis flos). Sumář: genetiky v pokusnickém programu směly mít zcela legálně dle práva EU a OSN cca 3 - 7% THC v samičím konopném květu dle trestního práva ČR a cca 1-5% THC dle práva OSN  dle jednotlivých odrůd. V podání je doloženo 3), zcizení - zkopírování spisu č.j. 20 C2/2012 u OS Praha 3 dne 29.8.2015. Přestože je níže v archivu doloženo, že OS Praha 3| dne pod č.j., že k okopírování došlo 29.8.2012, OSZ Praha 3 pod. čj. (viz výše spisy) ještě v roce 2016 tvrdí , spis byl opírován dne 28.8.2012, když datum je klíčové pro doložení trestnosti skutku (podvod, krádež, atd.).


  4.Najdete ZDE: Důkazy k chronologii vzniku Konopné apatyky královny koloběžky první a Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, Bořivojova 90, 130 00 Žižkov-Praha (28. 9. 2009, resp. 11. 9. 2010)


5. Najdete ZDE: Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 13000 Žižkov-Praha (souhrnná č.j. škod a žalob u OS Praha 3 a klíčové dokumenty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky z let 2008 - 2012)

 

6.   Najdete ZDE: Souhrnný popis, jak s vědomím VSZ Praha (zaslána stížnost) MSZ Praha (JUDr. Luboš Pětník) v letech 2012 – 2016 krylo trestnou činnost PČR Praha III a OS (JUDr. Markéta Písaříková) a OSZ Praha 3 (Mgr. Pavel Polák) 


7.  Najdete ZDE: Policie ČR dne 27. 10. 2015 č. j., KRPA-53389-29/ČJ-2015-001311 (vědomá nepravda policie k datu kopírování ze spisu u OS Praha 3 č. j. 20 C 2/2012 dne 28. 8. 2012, ve skutečnosti ale dne 29. 8. 2012, což je pro danou věc a trestní řízení klíčové). Policie ČR dne 2. 11. 2015 č. j. KRPA-4333247-9/ČJ-2015-001357 rozhodla, ať si poškození stěžují na OSZ Praha 3 nebo GIBS.  


8. Najdete ZDE:  Důkaz zaslaný informační kanceláří OS Praha 3 ze dne 31.7.2015 pod č. 53 Si 145/2015, že (neoprávněné) kopírování zdravotnické dokumentace neoprávněnou osobou ze spisu č.j. 20 C 2/2012 u OS Praha 3 proběhlo skutečně dne 29. 8. 2012 

 

9. Najdete ZDE:  Důkaz zaslaný informační kanceláří OS Praha 3 ze dne 31.7.2015 pod č. 53 Si 145/2015 že JUDr. Markéta Písaříková nikdy nebyla zákonnou soudkyní žádného člena Open Royal Academy  včetně řízení vedoucího výzkumu č.j. 20 C 2/2012 u OS Praha, jehož jménem jednala  Chronologický popis nezákonné kooperace soudkyně OS Prostějov Mgr. Ivony Otrubové soudící všechny trestní kauzy vedoucího výzkumu u OS Prostějov (konfiskace v letech 2009 - 2012, resp. 2015) v srpnu v roce 2012 se soudkyní OS Praha 3 JUDr. Markétou Písaříkovovou na zbavení právní způsobilosti vedoucího výzkumu najdete ZDE (viz bod 8)


10. Najdete ZDE: Žádost MSZ a OS Praha 3 o obnovu šetření trestního podnětu podaná společností Ateliér ALF, o.s. dne 22.10.2015 s doložením nových skutečností.  MSZ Praha pod č.j. SIN 1/2016 – 7  dne 5. 1. 2016 sděluje č.j., pod kterými podání vede. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 dne 6.1.2016 pod č.j. SIN 1/2016 - 6 sděluje č.j., pod kterými podání vede.    


11. Najdete ZDE:  Městské státní zastupitelství v Praze dne 10. 11. 2015 pod č.j. SIN 32/2015-3 uvedlo, že dosud nemá podnět a nešetřilo trestnou činnost JUDr. Markéty Písaříkové z OS Praha 3 a podnětem se jistě nemyslí (doložená) trestná činnost soudkyně Písaříkové, ale jiných osob, které vyvedly dokumntaci ze spisu 20 C2/2012 u OS Praha 3 dne 29.8.2012, když tento zdravotnický spis si soudkyně Písaříková neoprávněně opatřila ze spisu č.j. 2 T65/2015 u OS Prostějov a podala OS Olomouc (č.j. 39 Nc 1631/2012) dne 4.9.2012 podnět zbavit vedoucího výzkumu právní způsobilosti přes protesty 2 soudních znalců, lékařů a rektora Univerzity Palackého prof. Jařaba označujícího justici bolševickými manýry! Dne 16. 12.2015 byla odvolacím Krajským soudem v Olomouci pod č.j. 70 Co 441/2015-375 nepovoleno projednání žaloby vedoucího výzkumu na obnovu řízení o omezení právní způsobilosti a náhradu způsobených škod ve spojení s žalobou na JUDr.Markétu Písaříkovou dle § 191 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. o.s.ř.  s odůvodněním:....(žalobce, vedoucí výzkumu) v důsledku své paranoidní psychiky a prožívání nechápe důvod k zahájení řízení o omezení právní způsobilosti. Náhrada způsobených škod nebyla žalobci ani krajským soudem přiznána, přestože byl OS Olomouc opakovaně, naposledy dne 6.1.2013 znocěncem k řízení č.j. 39 Nc 1631/2012 varován, že poškozený se bude domáhat odškodnění za nezákonné jednání justice po doložení nevymahatelnosti ZoNL a TZ dle práva OSN,  Evropy a EU. 


12. Najdete ZDE:  Městské státní zastupitelství v Praze dne 21. 12. 2015 č. j. 3 KZN 1117/2012-111 sděluje, že podnět na obnovu řízení z 22.10.2015 s dodatkem ze dne 9. 12. 2015 předává OSZ Praha 3  13. Najdete ZDE: VSZ Olomouc dne 30.12.2015 uvedlo pod č.j. SIN 29/2015, že podnět obnovy a převedení šetření do Olomouce vede VSZ Olomouc od 11.12.2015 pod č. 1 VZN 764/2015. VŠZ Olomouc dne 5. 1. 2016 pod. č.j. 1VZN 764/2015 předává podněty MSZ Praha  


14. Najdete ZDE:  Rozhodnutí o exekuci Ateliér ALF,o.s. Městská část Praha 3 dne 14. 8. 2013 č. j. UMCP3 067606/2013, obdrženo dne 2. 11. 2015

15. Najdete ZDE: Podání OSZ Praha 3 ze dne 25.1.2016 s dodatkem dle výzvy ze dne 30.1.2016


Respekt od 20.5.2004 - 6.1.2016 vědomě nepravdivě uváděl a manipuloval s veřejností, že konopí (cannabis) je tzv. marihuana (samičí cannabis flos, že cannabis je zakázán pěstovat, když tzv. marihuanou se myslí květ určitých genetik v průměru s obsahem cca 15% THC dle výročních zpráv Vlády ČR) Respek vědomě nepravdivě označoval cannabis flos lékařskou marihuanou!!