Městský soud v Praze dne 10. listopadu 2016 č.j. Spr 2505/2016

VRCHNÍ SOUD V PRAZE
 V Praze dne 6. 12. 2016 Si 290/2016
 Vážený pane Dvořáku, k Vašemu podání ze dne 4. 12. 2016, kterým požadujete sdělení o stavu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze ve věci Městského soudu v Praze sp. zn. Fj 217370/2016, sděluji. Odvolání spol. Atelier ALF, o.s. v uvedené věci bylo Vrchnímu soudu v Praze předloženo k rozhodnutí dne 25.10.2016. Věc má spisovou značku 7Cmo 467/2016 a k dnešnímu dni v ní nebylo rozhodnuto. S pozdravem JUDr. Jan Fořt tiskový tajemník Vrchního soudu v Praze


Vážený pan Dušan Dvořák zmocněnec Ateliér ALF, z.s.

Vážený pan Vladimír Dopita člen správní rady Ateliér ALF, z.s.

Vážení pánové, již úvodem v reakci na Váš přípis 6. 11. 2016 je na místě vyjasnit si některé skutečnosti.

Ano s panem Dvořákem jsem dne 29. 9. 2016 osobně mluvil, neb se dostavil rozhořčen nad obsahem výzvy rejstříkového soudu z 8. 9. 2016.

Jelikož i pro mne byla výzva nejasná, dotázal jsem se rozhodující soudní tajemnice na její účel, který mi byl vysvětlen, a proto jsem panu Dvořákovi sdělil, jakým způsobem a především, kdo mu má udělit plnou moc za Ateliér ALF, z.s.

Předpokládám, že mnou sdělené bylo pochopeno, neboť řádná plná moc následně dle sdělení soudní tajemnice došla.

Na tomto místě ve snaze vyhnout se dalším nepřípustným diskuzím si dovolím zopakovat to, co jsem Vám již opakovaně sdělil, že není v pravomoci předsedy soudu ani jeho místopředsedy vyjadřovat se k výkonu nezávislého soudnictví, tedy i k tomu, zda jsou či nikoliv splněny podmínky řízení, v tomto případě podmínky řádného zastoupení účastníka řízení.

Tyto otázky může přezkoumávat pouze nadřízený soud.

Není-li tedy v pravomoci předsedy soudu tyto otázky řešit, nemůže již vůbec z toho vyvozovat nějaké důsledky a podávat pro výkon nezávislého soudnictví kárnou žalobu nebo jinak pracovněprávně trestat tak, jak se opakovaně domáháte.

Pokud jde pak o současný stav rejstříkového řízení, není pravdou, že neprobíhá odvolací řízení.

Usnesením z 10. 8. 2016, č.j. Fj 217370/2016, bylo o návrhu na zápis změn rozhodnuto tak, že v části názvu spolku, jeho sídla, účelu, názvu nejvyššího orgánu a počtu členů správní rady bylo návrhu vyhověno a v části zápisu členů statutárního orgánu byl návrh odmítnut.

Proti odmítnutí části návrhu bylo podáno odvolání a právě ve vztahu k tomuto odvolání, které podepsal pan Dvořák, byla činěna již výše zmíněná výzva k dodání plné moci.

Jelikož nedostatek podmínky, jak shora rovněž uvedeno, byla odstraněna, byl spis 24. 10. 2016 předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí.

S ohledem na uvedené tedy změny v osobách členů statutárního orgánu nemohou být promítnuty do veřejného rejstříku, jak požadujete, neboť ani o žádných z důvodu odmítnutí návrhu ani dosud pozitivně rozhodnuto nebylo.

Vaše polemika s tímto závěrem na tom nic nezmění a opět z důvodů výše uvedených nemůže založit v současné době jakýkoliv důvod ke kárnému postihu či k pracovněprávnímu potrestání kohokoliv.

S pozdravem Mgr. Michal Výtisk v.r. místopředseda soudu