Podání Ateliér ALF, o.s. ze dne 22.10.2015. MSZ Praha pod č.j. SIN 1/2016 – 7 dne 5. 1. 2016 sděluje č.j. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 dne 6.1.2016 pod č.j.SIN 1/2016 - 6 sděluje č.j.. Vrchní státní zástupce VSZ Olomouc JUDr. Ivo Ištván dne 30.12.2015 uvedl pod č.j. SIN 29/2015, že podnět obnovy a převedení šetření do Olomouce vede VSZ Olomouc od 11.12.2015 pod č. 1 VZN 764/2015 a VSZ Olomouc do 30.12.2015 neučinilo v této věci žádný úkon.VSZ Olomouc dne 5.1.2016 pod. č.j. 1VZN 764/2015 předává podntněty MSZ Praha.


Podání MSZ Praha a OSZ pro Prahu 3k nekonající policii ze dne 21.srpna 2014 najdete ZDEPodání MSZ Praha a OSZ pro Prahu 3 k nekonající polici dne 22.října 2015

Věc: žádost o řádné prošetření trestního podnětu a doložení nových důkazů s žádostí o vedení vyšetřování v Olomouci, nikoliv Praze, viz níže doložený střet zájmů


Zveřejněno 10.12.2015 na http://atelier-alf.blogspot.com/ pro lepší práci s internetovými důkazy. V případě potřeby telefon a soukromá adresa odpovědné osoby a také právního zástupce podavatele Cannabis is The Cure,z.s., tel: 774 723 261, 798 55 Ospělov 6, 
 
Dosavadní resumé: Policie ČR na Praze III se souhlasem OSZ pro Prahu 3 a pod dozorem MSZ a VSZ v Praze od roku 2012 opakovaně rozhodla, že není trestným činem, když poškozené fyzické osoby (7 členů rodiny Dvořákových, 2 členové rodiny Havlíčkových a 2 členové rodiny Šťastných) a poškozené právnické osoby, zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, 13000 Praha 3, dnes společné sídlo Přichystalova 180/14 (Ateliér ALF,o.s., Art Langauage Factory,o.s.), viz razítko na podnětu zřizovatelů od podatelny Úřadu vlády ze dne 8. 3. 2011 http://vlada-cr.blogspot.com/) společně s řadou svědků a členů poškozených společností doložili policii a státním zastupitelstvím v roce 2014 a 2015 prostřednictvím zmocněnce Cannabis is The Cure, z.s. důkazy, že odpovědné osoby dvou zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. od 11. 5. 2011 (Mgr. Jaroslav Kabilka  - dozorčí rada obou společností, Jan Marie Bém – pověřená předsedkyně představenstva Ateliér ALF,o.s. a členka Konopí je lék,o.s., MUDr. Radek Matlach – předseda představenstva Konopí je lék,o.s. a člen Ateliér ALF,o.s., Ing. Pavel Martínek – člen představenstva Konopí je lék,o.s. a člen Ateliér ALF,o.s. a Mgr. Naomi Zamazalová – místopředsedkyně představenstva Ateliér ALF,o.s. a člen Konopí je lék,o.s a možná i někdo jiný) způsobily

1.    Křivým svědectvím policii, podvody, krádežemi a veřejnými pomluvami (jako obranou), poškozováním cizích práv, útiskem a doloženým poškozením zdraví (doložena 4 roky léčba účetní kliniky Dvořákové, předčasná smrt expředsedy Ateliér ALF,o.s Kopřivy v důsledku extrémního stresu, ohrožení dalších členů výzkumu atd.) vědomý úpadek a extrémní škody společnosti Ateliér ALF,o.s., a oběma dalším zřizovatelům a jejich společnému projektu výzkumu a zneužily současně funkce při správě svěřeného majetku, aby takový úpadek a škody mohli vůbec realizovat přes oprávněné protesty členů a poškozených (podrobný archiv a souvislosti a důkazů zde http://edicepetlice.blogspot.com/)

2.    V srpnu a září 2012 převedly výše uvedené osoby cizí hmotné a nehmotné majetky (a práva?) poškozených a majetky a práva (?) Ateliér ALF,o.s. z Edukativní konopné kliniky na Konopí je lék,o.s., tuto společnost následně za podpory (200 tisíc Kč) miliardáře Karla Janečka přejmenovali a přestěhovali (Bohemp se sídlem v Holešovicích), kde Jaroslav Kabilka, Jan Marie Bém a Pavel Martínek společně s miliardářem Karlem Janečkem na stejné adrese v Holešovicích založili s.r.o. Kanabos, IČ: 02672588 a sami pak také ještě s jinými neznámými Applicant Int., s.r.o., IČ: 02865378 (adresa v Holešovicích je údajně formální a jen malá kancelář, pracoviště jsou na nám neznámém místě).

3.    Způsobené škody ve výši cca 3 miliony korun za cca 1 a půl roku a pokus o podvod při zmocnění se cca 100 milionové pohledávky (díky nevyšetřování není 100% ujasněn majitel, viz http://nahrada-skody.blogspot.com/) konané v naprostém rozporu s usnesením zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11. 5. 2011 ukončit do konce května 2011 provoz kliniky v daném objektu na adrese Bořivojova v Praze na Žižkově pro neschopnost dostát závazkům a smluvním povinnostem jsou doloženy ve spisech u OS Praha 3 č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012,  23 C 136/2013, 21 C 317/2013 + 134 EX 20124/14-022 a dále na webech jako výše nebo například: http://praha-eu.blogspot.com/

4.    Policie se souhlasem státního zastupitelství jakoby se nic nesprávného nedělo, napsala, že vůbec vědomý úpadek a zneužití funkce při správě majetku nikdy nešetřila, stejně tak nešetřila zfalšované valné hromady Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. v roce 2012 a nezákonné vyloučení členů dožadujících se v souladu se zákony a stanovami informací od odpovědných osob a dozorčího rady Mgr. Jaroslava Kabilky od července 2011. Marně.

5.    Policie se souhlasem státního zastupitelství dokonce přes doložené důkazy uvedla, že všechno jednání označených pachatelů schválila nikdy nekonaná valná hromada zřizovatelů Edukativní konopné kliniky dne 22. 6. 2011 a jde o jakési hašteření členů spolku apod. opakované důkazy zvůle veřejné moci nekonající si svou povinnost a neodůvodňující svá rozhodnutí.

6.    Nálezy Ústavního soudu ČR dokládají povinnost řádného vyšetření trestního podnětu, např. č. j. III. ÚS 511/02 „Postavení státního zastupitelství jako žalobce, jemuž přísluší dbát zájmů státu, však nikterak neznamená, že by ve svém postupu, zejména tam, kde je mu zákonem svěřena dozorčí činnost nad zákonností přípravného řízení (§ 174 odst. 1 tr. ř.) nebo pravomoc rozhodnout o podané stížnosti, bylo státní zastupitelství oprávněno k libovůli, jíž se zpravidla rozumí svévole v rozhodování či v provedeném postupu, tedy k rozhodování bez bližších kritérií či alespoň zásad odvozených jím z právní normy. Této nestrannosti státního zastupitelství dává procesní předpis výraz tím, že mu svěřuje - mimo jiné - ve vybraných věcech (§ 141 odst. 1 a 2 tr. ř.) právo a povinnost přezkumu všech výroků napadeného usnesení (§ 147 odst. 1 tr. ř.), ;příp. právo rušit nezákonná nebo neodůvodněná rozhodnutí [§ 174 odst. 2 písm. c) tr. ř.] s tím, že takto vydané rozhodnutí státní zastupitelství zákonem stanoveným způsobem odůvodní [§ 134 odst. 1 písm. d) a odst. 2 tr. ř.]. Posléze uvedenému požadavku zákona nelze podle přesvědčení Ústavního soudu rozumět jinak, než že státní zastupitelství v odůvodnění svého rozhodnutí rozhodovací důvody natolik vyloží, že z nich bude patrný rozsah provedeného přezkumu a zejména - alespoň podstatným způsobem - vysvětleno, proč materie stížnosti zůstala rozhodnutím o ní nedotčena, příp. z jakých důvodů bylo napadené rozhodnutí změněno či nahrazeno rozhodnutím vlastním. Jde o povinnost, která se úzce dotýká nejen procesní čistoty řízení, ale také práva na obhajobu, které je ústavně zaručeno od samého počátku řízení (§ 37 odst. 2 Listiny); řečeno jinými slovy, při absenci jiného plně nestranného institutu soudcovského typu (kupř. vyšetřujícího soudce) jde o procesní zábranu, která by - z pozice stíhaného - měla bránit překvapivým nebo dokonce obmyslným rozhodnutím veřejné moci, kterou státní zastupitelství v trestním řízení disponuje a která téměř vždy stíhaného rozličným způsobem a v různém rozsahu zatěžuje. Dostatečnost odůvodnění rozhodnutí, které státní zastupitelství vydává, je proto nejen plněním zákonem stanovených požadavků, ale nadto je také výrazem ústavnosti, na níž jsou principy trestního řízení založeny (čl. 36 odst. 1 Listiny).“

7.    Tvrzení o nezákonném postupu policie schváleném i státním zastupitelstvím jsou doložena i s čísly jednacími na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/  

8.    Státnímu zastupitelství přijde jako zákonné (?), že policie v rozporu se zákonem i přes stížnosti ministru vnitra odmítá vydat vlastníku (Ateliér ALF,o.s., Přichystalova 180/14, 77200 Olomouc) a dalšímu poškozenému (Art Langauage Factory, o.s., Přichystalova 180/14, 77200 Olomouc) konfiskační protokoly o zabaveném majetku z domovních prohlídek Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 z let 2011 a 2012, tzn. v době výše označené trestné činnosti označených pachatelů v uvedeném objektu?!

9.    Státnímu zastupitelství přijde jako zákonné, že policie v rozporu se zákonem dokonce uvede, že vůbec ani nevyšetřovala označenou soudkyni Obvodního soudu na Praze 3 JUDr. Markétu Písaříkovou, která s námi podezřelou soudkyní z OS Prostějov (Mgr. Ivona Otrubová) důkazně a doložitelně kooperovala a možná kooperovala i s pachateli označenými (doloženo dosti“náhod“), přestože jsou policii doloženy důkazy samotným Obvodním soudem na Praze 3, že uvedená soudkyně JUDr. Markéta Písaříková nikdy nebyla zákonným soudcem ke spisům a jednáním č.j. 20 C 178/2011 a zejména č.j. 20 C 2/2012 a do nich a z nich vkládala a nechávala vynést důležité a také vysoce diskreditující dokumenty v rozporu se zákonem a vydávala ke spisu 20 C2/2012 pokyny a rozhodnutí!!!

10. Naprosto skandální je pak vědomě lživé tvrzení policie, že podezřelá pachatelka Zamazalová oprávněně zkopírovala vysoce citlivé dokumenty a nezákonně výše označenou soudkyní Písaříkovou z OS Prostějov opatřené dokumenty ze spisu OS Praha 3 č.j. 20 C 2/2012  dne 28. 8. 2012, viz oscanované nepravdivé tvrzení policie o datu kopírování http://bezbarierovaskola.blogspot.cz/2014/07/atelier-alf-os-borivojova-90-praha-3.html, když Obvodní soud pro Prahu 3 poškozeným doložil a poškození ze spisu vědí, že dané dokumenty zkopírovala Naomi Zamazalova až dne 29.8.2012, když  rozdíl v datu právě o jeden uvedený den je zcela jednoznačným důkazem dalšího podvodu a dalších trestných činů pachatelů i soudkyně, viz důkaz zaslaný soudem tento týden, že Naomi Zamazalová, přesně jako uvedli poškození, dne 28.8.2012 nahlížela do spisů a teprve až dne 29.8.2012 spisy kopírovala, http://atelier-alf.blogspot.cz/2015/12/dukaz-o-datu-porizeni-kopii-ze-spisu.html přestože nebyla oprávněná osoba, což policie věděla i ze spisu č.j. 20 C 178/2011 z tvrzení Mgr. Blanky Kopřivové, která celou situaci přesně popsala. Jak mohla Naomi Zamazalová mít peníze a razítko Ateliér ALF,o.s., když v údajně v naprostém strachu dne 28. 8. 2012 pod dohledem právníka (možná notáře) písemně odstoupila ze společnosti a vše odevzdala do sídla na Bořivojově 90?

11. Policie dne 2. 11. 2015 uvedla, že si mohou poškození stěžovat na OSZ anebo GIBS, viz opětovně na http://bezbarierovaskola.blogspot.cz/2014/07/atelier-alf-os-borivojova-90-praha-3.html což tímto poškození činí!

12. Doložme, že poškození členové Ateliér ALF,o.s. a jejich přátelé v roce 2015 zaplatili nejen soudní exekuce za pachatele a jimi způsobené škody, ale také za exekuce živnostenskému úřadu na Praze 3, přestože Naomi Zamazalová a Jan Marie Bém jako odpovědné osoby Ateliér ALF,o.s. (dříve rovněž sídlo Bořivojova 90, Praha 3) vědomě podnikaly s Ateliér ALF,o.s. v rozporu s ochranou cizích práv na jméno odpovědné osoby, která dne 11. 5. 2011 odstoupila z funkce odpovědné osoby (Dušan Dvořák) a po vystoupení ze společnosti s dluhy a bez likvidace v srpnu a září 2012 Naomi Zamazalová a Jan Marie Bém ani neoznámily živnostenskému úřadu ukončení podnikání, nebo naopak zahájení podnikání Konopí je lék,o.s., resp. Bohemp, viz rozhodnutí živnostenského úřadu Prahy 3 k ukončení podnikání Ateliér ALF,o.s. (jako jediný oprávněný subjekt k hospodaření ve výzkumu a na klinice dle smlouvy o spolupráci    http://bezbarierovaskola.blogspot.cz/2015/11/rozhodnuti-o-exekuci-atelier-alfos.html 

Nové skutečnosti:

1.    Jak je v policejních spisech doloženo, společnost Konopí je lék,o.s. neměla dne 11. 5. 2011 žádné majetky kromě pohledávek převedených na základě smlouvy o spolupráci Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. ze dne 10. 12. 2010 do vlastnictví Ateliér ALF,o.s..

2.    Jak je ve spisu doloženo a výše uvedeno, společnost Konopí je lék,o.s. byla na přelomu roku 2012/2013 přejmenována na Bohemp a založeny výše uvedené s..r.o. na jiné adrese než Bořivojova 90, Praha 3, kde výše označení pachatelé objekt zcela zdevastovali a vykradli a v září, resp. říjnu 2012 opustili, stejně jako společnost Ateliér ALF,o.s..

3.    Ve spisu je doložen kontakt na Ing. Karla Šťastného (poškozený, škoda cca 100 tisíc Kč, telefon 602 447 329, email: trompetol@gmail.com) a Ing. Juraje Kořínka (v roce 2011 - 2012 odpovědná osoba Konopí je lék,o.s., telefon 736 118 332 a 734335 789, email: juraj.korinek@gmail.com) Uvedené osoby (Šťastný a Kořínek) dne 7. 11. 2015 v Praze na konferenci Cannafest potvrdili poškozeným v přítomnosti svědka, že nejpravděpodobnějším organizátorem výše označených trestných činů je společný dozorčí rada dvou zřizovatelů kliniky Mgr. Jaroslav Kabilka (Konopí je lék,o.s. a Ateliér ALF,o.s., viz výše výzva Vládě ČR přijatá dne 8. 3. 2011 Úřadem vlády), který obdržel v roce 2015 údajně za vystoupení z výše uvedených nemajetných a nových s.r.o. společností 2 miliony korun! Podle pana Ing. Karla Šťastného „odměnu“ 2 miliony korun pro Jaroslava Kablíku za vystoupení ze společností rovněž údajně potvrzuje ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze (jméno neznáme).

4.    Jestli tyto dva miliony korun obdržel Jaroslav Kabilka za nezákonný převod práv a za pohledávky a majetky poškozených a práva či majetky poškozené společnosti Ateliér ALF,o.s. nebo to byla odměna za mimořádně zdařilou vykonanou práci …., nechme jiným ke zjištění. Podle pana Kořínka se (asi, nepamatuje se) v září 2012 převáděly majetky a práva na Konopí je lék,o.s, ale přesně těm věcem nerozuměl a ze společnosti Bohemp vystoupil. Proč byly odvezeny všechny také dokumenty společnosti Art Language,o.s. a kým a kam, neuměl říci. Vše prý organizoval Mgr. Kabilka, což do spisu označilo dosti osob, např. členka představenstva Ateliér ALF,o.s. v roce 2012 paní Mgr. Blanka Kopřivová.

5.    V hospodaření uvedených společností s účastí Mgr. Jaroslava Kabilky asi majetky k vyplacení 2 milionů korun nebyly a poškozené osoby by se alespoň zčásti zhojily v rámci náhrady škod. Pravděpodobně 2 miliony Kč Mgr. Kabilka dostal přímo od miliardáře Janečka (nevíme, spekulujeme).

Žádáme, aby nám bylo doloženo:

1.    Zápis valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 22. 6. 2011. Jistě ze zápisu najdeme jednoduché vysvětlení, proč nebyli o valné hromadě informováni členové zřizovatelských společností, zakladatelé, věřitelé, dobrovolníci a auditorka, jak bylo policii doloženo (čestná prohlášení doložili Cerinová, Dvořák, Kaděrka, Barešová, Balabán, Dvořáková, Šmahel, Skálová ad.). Neoznámená valná hromada je ze zákona neplatná a jde o falšování a pozměňování úřední listiny, když je s takovým dokumentem někdo konfrontován jako pravou listinou!

2.    Doložte rozhodnutí/usnesení zřizovatelů kliniky ze dne 22. 6. 2011, které zrušilo policii doložené usnesení zřizovatelů ze dne 11. 5. 2011 (datum konání společné valné hromady zřizovatelů, usnesení – společný souhlas všech, že objekt Edukativní konopné kliniky je potřeba od června 2011 opustit a ukončit zde provoz, pokud se nenajdou finanční zdroje), neboť byly výše uvedenými odpovědnými osobami – pachateli zajištěny a valnou hromadou ze dne 22. 6. 2011 doloženy finanční prostředky k úhradě všech smluvních závazků a provozních výdajů a všech nákladů hospodaření a zákonných povinností odpovědného správce svěřeného majetku ……

3.    Doložte důkaz, že výše označení odpovědní pachatelé disponovali ke dni doložené inventury dne 1. 7. 2011 jiným majetkem než účetní Ateliér ALF,o.s. doloženým majetkem ve spisu k 1. 7. 2011: cca 155 tisíc Kč na účtech v pokladně a bance, vybavená klinika s jednotlivými pracovišti dle inventurního soupisu, archiv vzorků laboratoře, sklad kliniky v hodnotě nejméně 1 milion korun, galerie Jaroslavy Moserové, digitální archiv zřizovatelů a data, práva k pohledávkám, receptury, umělecká digidata ad.

4.    Doložte usnesení zřizovatelů ze dne 22. 6. 2011, které zrušilo policii doložené ekonomické směrnice schválené pro Ateliér ALF,o.s. již v roce 2009 s označením, že jediný kdo je oprávněn dát účetní pokyn k platebním operacím v bance je ředitel Ateliér ALF,o.s. (Dušan Dvořák, zakladatel) a účetnictví je vedeno dle řádných standardů a pod inventurou a s daňovým přiznáním apod. jako do 11. 5. 2011 vedla účetní bez jediné výtky zřizovatelů a úřadů a v roce 2009 plně pod auditem.

5.    Doložte usnesení zřizovatelů ze dne 22. 6. 2011, které zrušilo policii doložená usnesení zřizovatelů a jejich valných hromad doložených policii do 11. 5. 2011 a doloženou smlouvu o spolupráci ze dne 10.12.2010 mezi zřizovateli Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. pod supervizí Art Langauage Factory,o.s., že zřizovatelé kliniky prostřednictvím Ateliér ALF,o.s. snad nejsou nově od údajné valné hromady 22.6.2011 povinni uhradit manželům Dvořákovým do 31. 12. 2011 smluvně vázaných 500 tisíc Kč, hradit účetní mzdu, cestovné zaměstnancům a jejich směrnicemi oprávněné účetní operace (nákupy) anebo snad fiktivní valná hromada 22.6.2011 zrušila také povinnost hradit nájemné a služby (škoda bratrům Havlíčkovým přes 500 tisíc Kč, doloženo i s pokusem ukrást jejich majetky na přelomu srpna a září 2012), povinnost platit telefony, pojištění, webové stránky, plyn a jiné smluvní závazky a chránit dobré jméno a značky zřizovatelů kliniky a výzkumu. To vše valná hromada 22.62011 zrušila? Už se těšíme na zápis.

6.    Doložte důkazy, že výše označení (Zamazalová, Bém) byli onou fiktivní valnou hromadou 22.6.2011 oprávněni podnikat na cizí jméno (Dvořák), byli oprávněni nevést řádně účetnictví včetně mzdového, když si jej, jak bylo doloženo také k tomu zmocněnou osobou, odmítali převzít.


7.    Doložte důkaz, že společnosti Bohemp, Kanabos a Applicant Int. byly v roce 2015 v takové skvělé finanční kondici doložené jistě finančnímu úřadu, že mohly vyplatit Mgr. Jaroslavu Kabilkovi odměnu 2 miliony Kč za vystoupení ze společností se vkladem několika set korun (kdo vyplácel „odměnu“, nevíme, jediným faktem je opuštění společností Mgr. Kabilkou v roce 2015).

8.    Doložte důkaz, že pohledávka cca 100 milionů korun doložená do spisu a uvedená výše, nebyla v roce 2011 - 2012 výše označenými pachateli nebo snad na smrt onkologicky nemocným expředsedou Ateliér ALF,o.s. Mgr. Zbyňkem Kopřivou (doloženo opakované zneužití a extrémní stres v důsledku jednání podezřelých) převedena z Ateliéru ALF,o.s. na jiný subjekt.

9.    Doložte důkaz, že v roce 2012 z kliniky ukradený server s daty a s pořizovací hodnotou cca 100 tisíc Kč (2006, zálohový systém 2009, cca 25 tisíc) s daty na klinice patřil v roce 2011 - 2012 jiné právnické osobě než (svědecky doloženo dárcem) poškozené společnosti Art Langauage Factory,o.s.

10.  Doložte důkaz, že v roce 2012 z kliniky ukradený nábytek a vybavení s pořizovací hodnotou cca 100 tisíc Kč (2010, nákup z daru města Prahy, lze doložit i na magistrátu – vyúčtování daru a sbírky) a také sklady kliniky patřily v roce 2011 - 2012 jiné právnické osobě než (doloženo inventurním soupisem a smlouvou o spolupráci) poškozené společnosti Ateliér ALF,o.s.

11.  Doložte důkaz, že soudkyně JUDr. Markéta Písaříková byla zákonnou soudkyní řízení a spisů č.j. 20 C 178/2011 a č.j. 20 C 2/2012 u OS Praha 3 a že konala manipulace s označenými spisy a vydávala pokyny k daným spisům v souladu se zákonem. Klíčový je spis č.j. 20 C 2/2012 u OS Praha 3!

12.  Doložte důkaz, že Naomi Zamazalová zkopírovala dne 29.8.2012 ze spisu č.j. 20 C 178/2011 a č.j. 20 C 2/2012 u OS Praha 3  dokumenty v souladu se zákonem jako oprávněná osoba Ateliér ALF,o.s. a OS Praha 3 ověřoval, že Naomi Zamazalová je oprávněná osoba. Kde skončily dané kopie spisů, když Naomi Zamazalová dne 28. 8. 2012 ze společnosti pod dohledem právníka (po nahlížení do spisů dne 28. 8. 2012) vystoupila a odevzdala všechny majetky a práva a razítko a peníze ….???

13. Doložte důkaz, že existuje právní výjimka pro policii nevydat poškozeným protokoly o zkonfiskovaném majetku, jako v případě majetků kliniky a konfiskací 2011 a 2012.

Děkujeme.

Dne 10. prosince 2015                       Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 
                                 (telefon: 774 723 261, soukromá pošta 798 55 Ospělov 6, http://ospelov.eu/)
Městské  státní  zastupitelství v  Praze

nám. 14. října 2188/9, 150 00  Praha 5; tel.: +420 257 111 611,  fax : +420 257 111 684

datová schránka: ijeabe3


___________________________________________________________________________
SIN 1/2016 – 7                                                                              V Praze dne 5. ledna 2016Atelier ALF, o.s.
Přichystalova 180/14
772 00 Olomouc


Odpověď na žádost o podání informace dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném zněníVážení,

na zdejší státní zastupitelství byla prostřednictvím elektronické podatelny dne 22.12.2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které požadujete sdělení čísla jednacího Vašeho podnětu zaslaného na MSZ v Praze dne 10.12.2015 a jaké úkony byly od data podání provedeny.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám Městské státní zastupitelství v Praze sděluje, že Váš podnět byl vyhodnocen podle obsahu a zapsán do níže uvedených všeobecných spisů:

1.      sp. zn. 3 KZN 880/2014 – podání vyhodnoceno jako opakovaný podnět k výkonu dohledu učiněný po poučení podle § 1 odst. 4 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství,
2.      sp. zn. 3 KZN 1048/2015 – podání bylo přípisem ze dne 23.12.2015 postoupeno Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3,
3.      sp. zn. 3 KZN 1117/2012 – podání bylo přípisem ze dne 21.12.2015 postoupeno  Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3.       
                                                                            JUDr. Ivona Horská
                                                        I.náměstkyně městské státní zástupkyně v Praze

Atelier ALF, o.s.,  IČ: 226 80 101, Přichystalova 180/14, 772 00 Olomouc


Městské  státní  zastupitelství v Praze
nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5

Věc: Žádost o informace dle infozákona

K našemu podání ze dne 10.12.2015  a žádosti o sdělení č.j. předmětného šetření podnětu MSZ Praha dne 5. ledna 2016 pod č.j.  SIN 1/2016 – 7 uvedlo toliko, že podnět byl vyhodnocen podle obsahu a zapsán do níže uvedených všeobecných spisů:
 
1.    sp. zn. 3 KZN 880/2014 – podání vyhodnoceno jako opakovaný podnět k výkonu dohledu učiněný po poučení podle § 1 odst. 4 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, 

2.    sp. zn. 3 KZN 1048/2015 – podání bylo přípisem ze dne 23. 12. 2015 postoupeno Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3,

3.    sp. zn. 3 KZN 1117/2012 – podání bylo přípisem ze dne 21. 12. 2015 postoupeno Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 3.       


 Tomuto sdělení  MSZ Praha nerozumíme, protože ani jeden z  výroků o naplnění označeného jednání nebyl kdy ze strany SZ či policie zpochybněn důkazem a odůvodněním a ve třech případech bylo důkazně doloženo, že policie se podnětem ani nezabývala a přiznala, že daný trestný čin vůbec ani nevyšetřovala, i přes doložené důkazy (zneužití funkce při správě svěřeného majetku, vědomý úpadek, krádeže či vážné poškození zdraví), navíc se podání týkalo 4 doložených kauz.
Sdělte, proto prosím srozumitelně na konkrétní označené otázky stejným číselným pořadím a odůvodněním, 

1.    pod jakým č.j. je šetřeno nevydání nám – poškozeným a ze zákona odpovědným - policejních  protokolů při dvou policejních konfiskacích Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 v roce 2011 a 2012, nájemce v uvedeném období Ateliér ALF,o.s., další zřizovatelé kliniky jsou SZ známi a jsou uvedeni i s razítkem podatelny Úřadu vlády 8.3.2011 na http://vlada-cr.blogspot.com/ Když zmocněnec poškozených Cannabis is The Cure, z.s. žádal protokoly vydat, rovněž toto nikoho nezajímalo, přestože jednání odporuje trestnímu řádu.

2.    pod jakým č.j. je šetřeno jednání podezřelé soudkyně OS Praha 3 JUDr. Markéty Písaříkové, jejíž konkrétní označené nezákonná manipulace s označenými spisy u OS Praha 3, jichž nebyla zákonným soudcem, rovněž souvisela s nevyšetřováním podezřelých, kterým byla nezákonně dokumentace ze spisu zpřístupněna a bylo doloženo povědomí o trestné činnosti podezřelých od listopadu u PĆR, resp. u OS Praha 3 od prosince 2011 s opakovaně marně žádaným vstupem do objektu k majetkům a smluvním právům a závazkům atd., naposledy pak 4 dny před vyvedením dokumentace ze spisu 29.8.201.

3.    Pod jakým č.j. je šetřeno jednání podezřelé Mgr. Naomi Zamazalové jako neoprávněné osoby ke vstupu do spisu na OS Praha 3 a zmocnění se neoprávněně JUDr. Markétou Písaříkovou získané informace vložené cca 5.8.2012 do předmětného označeného spisu . Bylo na důkazu doloženo vědomě nepravdivé jednání policie o datu vyvedení dokumentace ze spisu u OS Praha 3 a současně doloženo následné opuštění Ateliér ALF,o.s. na začátku září dalšími odpovědnými přes protesty a důkazy polici nejen o „vytunelované společnosti Ateliér ALF,o.s. a převedení majetků a práv na ukradený právní subjekt, což bylo oznamováno s dalšími důkazy od ledna 2012 do konce roku 2015.

4.    Pod jakým č.j. je šetřeno nevyšetřování údajné valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky dne 22.6.2011, na niž policie vědomě mylně odkazovala jako důvod oprávněnosti pachatelů nerespektovat usnesení valné hromady zřizovatelů ze dne 11.5.2011 objekt kliniky opustit pro neschopnost splácet smluvní závazky a způsobení vědomého úpadku a milionových škod a zneužití práv a krádeží majetků, stejně tak není vyšetřeno, zda se došlo k převodu práv k pohledávkám, či nikoliv (pokus o podvod), stejně tak dopady na zdraví. Skupina kolem Mgr. Jaroslava Kablíky Nově dokládáme nepřímý důkaz k podezření uhrazení odměny 2 miliony Kč označenému  Jaroslavu Kabilkovi miliardářem Karlem Janečkem viz článek z 5. 1. 2016 v HN o vztahu Karla Janečka ke konopí na http://archiv.ihned.cz/c1-65053970-nova-nadeje-z-konopi ve světle podpory nezákonné činnosti Jaroslava Kablíky a spol. Nadačním fondem Karla Janečka v roce 2012 doložený zde http://edicepetlice.blogspot.cz/2015/07/nadacni-fond-karla-janecka.html

5. Sdělujeme vám, že nám OSZ Praha 3 odmítá sdělit, pod jakým č.j. naše podání ze dne 10.12.2015 vede.

Děkuji a jsem s pozdravem

Dne 5. 1. 2016                                               Dušan Dvořák, předseda správní rady
  

Od OSZ Praha 3 obdrženo elektronicky 6.1.2016


Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3
Jagellonská 5, 130 00 Praha 3
tel.: +420222725206, fax: +420222725206, e-mail: podatelna@osz.pha3.justice.cz

SIN 1/2016 - 6                                                                                  V Praze dne 6.1.2015
Ateliér ALF, o.s., IČ: 22680101
Přichystalova 180/14, artlanguagefactory@gmail.com
772 00 Olomouc
Odpověď na žádost o podání informace dle §14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění


Vážení,

na zdejší státní zastupitelství byla prostřednictvím elektronické podatelny dne 22.12.2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve které požadujete sdělení čísla jednacího Vašeho podnětu zaslaného na Obvodní státní zastupitelství v Praze dne 10.12.2015 a jaké úkony byly od data podání provedeny.

V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám sděluji, že Váš podnět byl posouzen podle obsahu a je s ohledem na různorodost udávaných skutečností veden v těchto všeobecných spisech:

1) 3 ZN 83/2012 - první část podání (body 1-7, 12), celá druhá část podání označená jako Nové skutečnosti a body 1-10 třetí části podání; tato část podání nebyla dosud věcně vyřízena a bude tak učiněno v obecné dvouměsíční lhůtě stanovené v 16a odst. 6  zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství;

2) 1 ZN 2410/2011 - bod 8 první části podání a bod 13 třetí části podání; toto podání bylo dozorující státní zástupkyní vyhodnoceno jako opakované podání a jako takové bylo bez dalšího opatření založeno a vyrozumění o tomto způsobu vyřízení bylo dozorující státní zástupkyní vyhotoveno dne 31.12.2015 a odesláno bylo  dne 5.1.2015; a- 2 -


3) 3 ZN 60/2014 - body 9-11  první části podání a body 11-12 třetí části podání, tato část podání nebyla dosud věcně vyřízena a bude tak učiněno v obecné lhůtě stanovené v 16a odst. 6  zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.            S pozdravem
Obvodní státní zástupce pro Prahu 3
Mgr. Pavel PolákObvodní státní zastupitelství pro Prahu 3

Jagellonská 5, 130 00 Praha 3

Podavatel žádosti o informace dle infozákona:  Atelier ALF, o.s.,  IČ: 226 80 101, Přichystalova 180/14, 772 00 Olomouc

K našemu podání ze dne 10.12.2015  a žádosti o sdělení č.j. předmětného šetření podnětu ,OSZ Praha 3 pod č.j. SIN 1/2016 - 6  uvedlo toliko, že podnět byl vyhodnocen podle obsahu a zapsán do níže uvedených všeobecných spisů:

1) 3 ZN 83/2012 - první část podání (body 1-7, 12), celá druhá část podání označená jako Nové skutečnosti a body 1-10 třetí části podání; tato část podání nebyla dosud věcně vyřízena a bude tak učiněno v obecné dvouměsíční lhůtě stanovené v 16a odst. 6  zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství;
2) 1 ZN 2410/2011 - bod 8 první části podání a bod 13 třetí části podání; toto podání bylo dozorující státní zástupkyní vyhodnoceno jako opakované podání a jako takové bylo bez dalšího opatření založeno a vyrozumění o tomto způsobu vyřízení bylo dozorující státní zástupkyní vyhotoveno dne 31.12.2015 a odesláno bylo  dne 5.1.2015; a
3) 3 ZN 60/2014 - body 9-11  první části podání a body 11-12 třetí části podání, tato část podání nebyla dosud věcně vyřízena a bude tak učiněno v obecné lhůtě stanovené v 16a odst. 6  zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Tomuto sdělení  OSZ nerozumíme. 

Sdělte, proto prosím srozumitelně na konkrétní označené otázky stejným číselným pořadím a odůvodněním, 

1.    pod jakým č.j. je šetřeno nevydání nám – poškozeným a ze zákona odpovědným - policejních  protokolů při dvou policejních konfiskacích Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, 130 00 Praha 3 v roce 2011 a 2012, nájemce v uvedeném období Ateliér ALF,o.s., další zřizovatelé kliniky jsou SZ známi a jsou uvedeni i s razítkem podatelny Úřadu vlády 8.3.2011 na http://vlada-cr.blogspot.com/ Když zmocněnec poškozených Cannabis is The Cure, z.s. žádal protokoly vydat, rovněž toto nikoho nezajímalo, přestože jednání odporuje trestnímu řádu.
2.    pod jakým č.j. je šetřeno jednání podezřelé soudkyně OS Praha 3 JUDr. Markéty Písaříkové, jejíž konkrétní označené nezákonná manipulace s označenými spisy u OS Praha 3, jichž nebyla zákonným soudcem, rovněž souvisela s nevyšetřováním podezřelých, kterým byla nezákonně dokumentace ze spisu zpřístupněna a bylo doloženo povědomí o trestné činnosti podezřelých od listopadu u PĆR, resp. u OS Praha 3 od prosince 2011 s opakovaně marně žádaným vstupem do objektu k majetkům a smluvním právům a závazkům atd., naposledy pak 4 dny před vyvedením dokumentace ze spisu 29.8.201.
3.    Pod jakým č.j. je šetřeno jednání podezřelé Mgr. Naomi Zamazalové jako neoprávněné osoby ke vstupu do spisu na OS Praha 3 a zmocnění se neoprávněně JUDr. Markétou Písaříkovou získané informace vložené cca 5.8.2012 do předmětného označeného spisu . Bylo na důkazu doloženo vědomě nepravdivé jednání policie o datu vyvedení dokumentace ze spisu u OS Praha 3 a současně doloženo následné opuštění Ateliér ALF,o.s. na začátku září dalšími odpovědnými přes protesty a důkazy polici nejen o „vytunelované společnosti Ateliér ALF,o.s. a převedení majetků a práv na ukradený právní subjekt, což bylo oznamováno s dalšími důkazy od ledna 2012 do konce roku 2015.
4.    Pod jakým č.j. je šetřeno nevyšetřování údajné valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky dne 22.6.2011, na niž policie vědomě mylně odkazovala jako důvod oprávněnosti pachatelů nerespektovat usnesení valné hromady zřizovatelů ze dne 11.5.2011 objekt kliniky opustit pro neschopnost splácet smluvní závazky a způsobení vědomého úpadku a milionových škod a zneužití práv a krádeží majetků, stejně tak není vyšetřeno, zda se došlo k převodu práv k pohledávkám, či nikoliv (pokus o podvod), stejně tak dopady na zdraví. Skupina kolem Mgr. Jaroslava Kablíky Nově dokládáme nepřímý důkaz k podezření uhrazení odměny 2 miliony Kč označenému  Jaroslavu Kabilkovi miliardářem Karlem Janečkem viz článek z 5. 1. 2016 v HN o vztahu Karla Janečka ke konopí na http://archiv.ihned.cz/c1-65053970-nova-nadeje-z-konopi ve světle podpory nezákonné činnosti Jaroslava Kablíky a spol. Nadačním fondem Karla Janečka v roce 2012 doložený zde http://edicepetlice.blogspot.cz/2015/07/nadacni-fond-karla-janecka.html

Děkuji a jsem s pozdravem

Dne 7. 1. 2016                                               Dušan Dvořák, předseda správní rady


nnnn