Žádost ze dne 4.12.2016 Městskému soudu v Praze o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. a Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze k stížnostem a odvoláním na nevydávání informací a nešetření trestních podnětů č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016, 6 SPR 112/2016 a 9 SPR 220/2016 a stížnosti a odvolání na jednání advokátů, zástupců a soudců sp. zn. 11 To 96/2016 včetně neveřejného projednání dne 28.11.2016 v rozporu s ústavními právy!

K žádosti: Obvodní soud pro Prahu 3 vede od roku 2016 naši žalobu s náhradou škody na soudkyni OS Praha 3 JUDr. Markétu Písaříkovou za vědomě účelové podání podnětu na omezení způsobilosti vedoucího výzkumu a ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka v roce 2012 (září) a současně nešetření-zastavení dvou žalob rodiny Dvořákových z přelomu roku 2011/2012 (zastaveno vzáří 2012) na hrubě nezákonně jednající odpovědné osoby z Edukativní konopné kliniky, kteří zcizili za podpory policie, státních zastupitelství a soudu majetky Edukativní konopné kliniky včetně know how (hospodařící zřizovatel Ateliér ALF,z.s.) a založili v rámci projektu Bohemp mj. Kanebos,s.r.o. a dostali v letech 2012 - 2015 na svou "práci a bádání" údajně více než 15 milionů korun od miliardáře Karla Janečka (což všechno ochránci JUDr. Písařikové prošustrovali) a dle sdělení soudu OS Praha 3 byla tato věc předána 15.11.2016 k posouzení MS v Praze kvůli podjatosti soudců OS Praha 3 soudit svoji kolegyni v taláru organizovaného zločinu. 

Žádost: Sdělte prosím, od kdy a pod jakým číslem jednacím či spisovou značkou u Městského soudu v Praze řešíte naši žalobu na soudkyni OS Praha 3 JUDr. Markétu Písaříkovou, což vám předal OS Praha 3dne 15.11.2016 – viz přílohaPokud jste v této věci již u MS v Praze rozhodli, toto sdělte rovněž.

Děkuji.

Dne 4.12.2016
Dušan Dvořák, MMCA nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
Předseda a jednatel nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s.

V příloze: Žádost ze dne 4.12.2016 Vrchnímu soudu v Praze o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.

Městský soud v Praze - viz příloha - 30.9.2016 nám opětovně sděluje, že jste (Vrchní soud)  ve vztahu k údajnému odvolání Ateliér ALF,z.s. odvolacím orgánem, že vám odvolání postoupili k rozhodnutí, viz příloha, což jste již jednou popřeli a sdělili, že to není pravdou

citujme Vrchní soud: 

„Městský soud v Praze dosud (tzn. od 14. 7. 2016!) Vrchnímu soudu v Praze odvolání spol. Atelier ALF,z.s. proti rozhodnutí tohoto soudu sp.zn. Fj 217370/2016  nepředložil.“

Vrchní soud v Praze dne 15. 9. 2016 č.j. Si 192/2016 


Sdělte, zda jste od uvedené doby (září 2016)  řešili, nebo nyní řešíte údajné odvolání naší nevládní organizace Ateliér ALF,z,s a pokud jste již rozhodli, vzhledem k průtahům nám prosím rozhodnutí zašlete. 

Pokud z nějakého důvodu nemůžete, označte prosím alespoň sp. značku řízení u VS v Praze  datum případného rozhodnutí, bylo -li rozhodnuto


V příloze posílám stížnost na jednání MS v Praze adresovanou předsedovi soudu, na kterou dosud nebylo nikdy odpovězeno


Děkuji a vše dokládám v důkazech v příloze


Dušan Dvořák, MMCA, nar, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
ex předseda, obecný zmocněnec k provedení změn 


příloha- nikdy neřešená stížnost a kárný podnět předaný dne 22.9.2016 na podatelně Městského soudu v Praze ve Spálené ulici 
Ateliér ALF, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6


Předseda soudu
Městský soud v Praze
Spálená 2, 120 00 Praha 2


Věc: Podnět na zahájení řízení o omezení právní způsobilosti, ev. podnět k podání návrhu na kárné řízení s osobou odpovědnou u rejstříkového MS v Praze od 30. 3. 2014 do 20. 9. 2016 za Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, za vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení, průtahy a návrh-žádost o urgentní provedení změn do 5 dnů!Odůvodnění:


1.    Zákonodárce v občanském zákoníku určil 3 letou lhůtu k přeregistraci o.s. na z.s. či jiný právní útvar v souvislosti s ukončením zákona o sdružování občanů od 1.1.2014.


2.    Současně dal zákonodárce od 1. 1. 2014 tříměsíční lhůtu k převodu všech listin o.s.  z ministerstva vnitra na rejstříkové soudy.


3.    Ve Sbírce listin je uvedeno na důkazech, že adresa Ateliér ALF, o.s. (dále jen o.s.) od založení do konce roku 2012 byla Bořivojova 90, Praha 3 a další níže uvedená tvrzení.


4.    V souvislosti s závažnou trestnou činností statutárních zástupců o.s. v letech 2011 - 2012, kterou odmítá Policie  ČR, OSZ Praha 3, MSZ, VSZ a NSZ již 5 let šetřit, neboť se na trestné činnosti spolupodíleli společně s OS Praha 3 (zejména soudkyně JUDr. Písaříková, řešeno civilní žalobou), členové o.s. uhradili v letech 2014 -2016 všechny OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 stanovené exekuce, které vzešly z důsledku zneužití funkce při správě svěřeného majetku o.s. a další trestné činnosti níže uvedených.


5.    Odpovědnými osobami o.s. byli dle valné hromady členů od 11.5.2011 Naomi Zamazalová, místopředsedkyně, Jan Marie Bém jako zmocněná předsedkyně za onkologicky nemocného předsedu Zbyňka Kopřivu (zmocněna od 20.6.2011, předseda zemřel 8.1.2012) a dozorčím radou byl Jaroslav Kabilka.


6.    Po „vytunelování“ o.s. se škodami v řádech milionů korun, výše uvedení odpovědní (spolupachatelé) v září 2012 o.s. bez likvidace opustili a přenechali svému osudu a následně založili (Bém, Kabilka, Martínek - napomáhající člen) s miliardářem Karlem Janečkem Kanebos, s.r.o. Dle neověřitelných a nešetřených informací (za vytunelování o.s., nebo partnera Konopí je lék,z.s.?) obdržel dozorčí rada Jaroslav Kabilka v roce 2015 od miliardáře Janečka 2 miliony korun (3 svědci).   


7.    Ve veřejné Sbírce listin je doloženo, že v roce 2013 valná hromada členů Ateliér ALF, o.s. změnila stanovy, adresu  a statutární orgány. Na základě smlouvy z Bad Sachsa potvrdila změny v lednu 2014 další valná hromada (nová adresa od roku 2013 byla Přichystalova 14, Olomouc, předseda správní rady Dušan Dvořák, místopředseda Veronika Bartoňová a Marcelo Kovář, člen SR).


8.    Ve Sbírce listin Cannabis is The Cure,z.s. (dle § 441 o.z. právního zástupce se sídlem v Olomouci a pravděpodobně rovněž ve Sbírce listin Ateliér ALF, z.s.), je doloženo, že nová olomoucká adresa nešla v lednu 2016 zadat do návrhu na změnu a ministerstvo, rejstříkový soud a servisní organizace ministerstva vůbec neuměli vysvětlit, proč nová olomoucká adresa nejde zadat. Nemohlo tedy dojít k řádné přeregistraci a změnám, nová adresa však byla rejstříkovému soudu známa, stejně tak statutární orgány, což je doloženo ve veřejně přístupných listinách na serveru justice.


9.    Dne 14. 5.2016 valná hromada změnila stanovy, sídlo a statutární zástupce Ateliér ALF, z.s. a do 1. 7. 2016 rejstříku doložila zmocněncem (bývalý předseda Dušan Dvořák) zákonné náležitosti ke změnám, a to i přesto, že rejstříkový soud zasílal korespondenci vědomě (nedbalostně?) na starou adresu v Praze, kde sídlo nebylo a rejstřík to věděl.


10. Dne 14. 7. 2016 byla podána stížnost na průtahy doplněná v následujícím období dalšími stížnostmi a návrhy a žádostmi o provedení změn. Stížnost byla řešena osobně místopředsedou a předsedou Městského soudu pod č.j. St 133/2016.


11. Ve stížnosti na průtahy a vědomě vadnou korespondenci bylo doloženo také to, že rejstříkový soud podal Městskému soudu v Praze pro rozhodnutí č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016 vědomě (nedbalostně?) nepravdivé  informace, když uvedl, že Ateliér ALF, z.s. nemá statutární zástupce – odpovědné osoby! S tím se rozhodnutí předsedy nebo místopředsedy MS vůbec nevyrovnalo a neodůvodnilo, viz spis č.j. St 133/2016


12. Bylo žádáno kárné řízení, to však nebylo předsedou ani místopředsedou oslyšeno a změny v rejstříku nebyly provedeny. Kromě toho byly rejstříkem vydány také totožné nepravdivé informace Úřadu vlády ČR pro rozhodnutí ze dne 28.6.2016 č.j. 11177/2016-OVL a totiž, že do 14.5.2016 nebyl předseda o.s. Dušan Dvořák. Dále že od 14.5.2016 není členem SR a odpovědnou osobou s právem samotného jednání Vladimír Dopita, což je však ve sbírce doloženo ověřené úřadem na čestných prohlášeních (2x!).


13. Dne 9. 9. 2016 vydal Městský soud rozhodnutí č.j. Si 1248/2016, kdy opětovně pracovník rejstříku vědomě (nedbalostně?) mylně informoval ve správním řízení (přestupek dle § 21), nyní tiskové oddělení Městského soudu, který pak uvedl, že stěžované průtahy se změnami Ateliér ALF,z.s. (stěžované od 14. 7. 2016) řeší Vrchní soud v Praze a rejstřík neuvedl žádanou odpověď, co provedení změn brání.


14. Vrchní soud v Praze však dne 15. 9. 2016 č.j. Si 192/2016 sdělil, citujme: „Městský soud v Praze dosud (tzn. od 14. 7. 2016!) Vrchnímu soudu v Praze odvolání spol. Atelier ALF,z.s. proti rozhodnutí tohoto soudu sp.zn. Fj 217370/2016  nepředložil.“


15. Poslední došlé rozhodnutí pracovníka/-ů rejstříku našemu zmocněnci Dušanu Dvořákovi (expředsedovi) ze dne dne 8.9. 2016 v usnesení č.j. Fj 217370/2016/MSPH nás ale vede nejprve k podání návrhu na úpravu právní způsobilosti předmětného pracovníka/-ků.


16. V předmětném usnesení je zmocněnec rejstříkovým soudem žádán, aby ve lhůtě 15 dní doložil rejstříku ověřenou plnou moc, že jako předseda Ateliér ALF,o.s. (do 14. 5. 2016) je oprávněn podat návrh na změny, čili aby potřetí od 14. 5. 2016 s ověřeným podpisem, nyní však má udělit plnou moc sám sobě!!!,  dosvědčil, že je oprávněn podat návrh změny na Ateliér ALF,z.s., což všichni 3 členové správní rady v červnu 2016 doložili 2x ověřeným čestným prohlášením a průtahy rejstříku stěžovali.


17. Pokud není cílem rejstříkového pracovníka/-ků vědomé (nebo zcela nedbalostní) poškozování naší společnosti, jedinou alternativou je mentální insufience.


18. Dodejme, že zmocněnec požadavek splnil, neboť nevydání usnesení o změně nás, jak od 14. 7. 2016 opakovaně uvádíme, značně poškozuje – morálně i materiálně.


19. Žádáme – navrhujeme, aby předseda soudu nařídil rejstříku provést změny a VYDAT USNESENÍ o navržených změnách nejpozději do 5 dnůod obdržení tohoto podání.


20. V opačném případě podáme na MS v Praze žalobu na průtahy a nezákonné rozhodování ve správní řízení a budeme se domáhat vzešlých škod. Rozhodnutí, zda za toto jednání odpovědné osoby u rejstříku podat podnět na přestupkové řízení za porušení § 21 přenecháváme na rozhodnutí předsedy soudu. Pokud nebudou změny provedeny, podáme podnět Městské části Praha 2 sami.Dne 22. 9. 2016


………………                                   ……………………
František Slavík, předseda     Slavomil Boudný, místopředseda