KS v Brně 21. září 2016. Předmět: Návrh na změnu - rozhodnutí KS v Brně dne 12.9.2016 č.j. Si 1228/2016

Komu: podatelna@ksoud.brn.justice.czVážená paní, vážený pane

Nechceme vám kazit den a podávat stížnost na chybný úřední postup KS v Brně dle správního řádu podaný nyní od zmocněnce spolku Dušana Dvořáka, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov

Zašlete proto prosím poštou nebo s elektronickým podpisem níže uvedené rozhodnutí  KS Brno doplněné o veškeré údaje z veřejného rejstříku a položené žádosti a okomentované dle správné správní praxe.

Tzn. chybí správná – celá adresa a statutární orgán a další náležitosti.

Popř. vydejte samostatné rozhodnutí či usnesení o změně adresy a sídla rejstříkového soudu u spolku Konopí je lék, z.s., IČ 22727281 při přechodu od Městského soudu v Praze sp. zn. L 19287.

Jde o vážnou a důležitou listinu, kterou postrádáme. Pokud jste však nezákonné průtahy zapříčinili, toto sdělte zcela jasně. Viz níže.

Změna stanov, sídla  a jednatelů bylo schváleno VH  již dne 14.5.2016 a do 28.6.2016 bylo vše i přes něčí ignoranci k §§ 96 -98 zákona o rejstřících doloženo ověřené soudu v Praze, viz usnesení o změně ze dne 30.6.2016.

Změny: - Uvedeno vpisem červeně

Pokud tento návrh není možné naplnit, informujte mne prosím z jakých zákonných důvodů.

Děkuji, Dušan Dvořák, v.r.

Česká republika  - Krajský soud v Brně
* Rooseveltova 16, 601 95 Brno, ( 546 511 111, fax 546 513 362,
e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz ID datové schránky: 5wwaa9j


Naše značka: Si 1228/2016                                                                           Brno 12. 09. 2016

Konopí je lék, z.s.
Předseda Miloslav Tetour, MCA
Konopná apatyka královny koloběžky první
Ospělov 6
798 55


Vážený pane předsedo

Krajský soud v Brně obdržel dne 06. 09. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“).

K Vaší žádosti uvádím, že dne 06. 09. 2016 byl proveden výmaz spolku Konopí je lék, z.s., IČ 22727281, od Městského soudu v Praze sp. zn. L 19287, a od 06. 09. 2016 je jmenovaný spolek zapsán u rejstříkového Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 22019.

Průtahy s převodem sídla spolku do rejstříku u KS v Brně ne zapříčinil KS v Brně. Stejně tak KS v Brně ne zapříčinil do 6. 9. 2016 nepřesné údaje o vašem spolku na veřejném portálu ministerstva spravedlnosti týkající sídla rejstříkového soudu, byť usnesení MS v Praze o provedených změnách včetně adresy bylo datováno již 30. 6. 2016. Průtahy byly zaviněny …. Neuvádět nebo vypsat odůvodnění průtahů, pokud jste spis od MS v Praze obdrželi v zákonné lhůtě, pokud jste se na průtazích spolupodíleli, toto sdělte.

Za vzešlé průtahy se vám omlouváme.

S pozdravem

                                                                 Mgr. Simona Tesařová, v.r.
                                                      asistentka předsedy Krajského soudu v Brně


Za správnost: Romana Špeldová