Vrchnímu soudu v PrazeArt Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303, doručovací adresa Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Vrchní soud v Praze
Nám. Hrdinů 1300/11, 140 00 Praha 4
Na vědomí
Městský soud v Praze
Spálená 2, 112 16 Praha 2


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích

Městský soud v Praze dne 9. 9. 2016 v rozhodnutí č.j. Si 1248/16 (viz příloha 1) na žádost o informace od nevládní organizace Konopí je lék,z.s. ze dne 6.9. 2016 (viz příloha 2) uvedl, že nevládní organizace Ateliér ALF,z.s. vede proti rozhodnutí rejstříkového Městského soudu odvolání u Vrchního soudu v Praze a podání označila dle nás v rozporu se správním řádem, na což byl Městský soud v Praze dne 27.8.2016 (podáno na podatelně 5.9.2016) nevládní organizací Ateliér ALF,z.s. (viz příloha 3) velmi důrazně upozorněn, jak takové jednání komplikuje naši situaci. Nepravdy rejstříkového soudu se nás všech fatálně dotýkají (viz příloha 4 a rozhodnutí MS v Praze v civilní žalobě).

Sdělte prosím, 

1.    Pod jakým číslem jednacím je u Vrchního soudu šetřeno odvolání a stížnost na průtahy (příloha 5) nevládní organizace Ateliér ALF,z.s.  a kdy lze nejpozději očekávat rozhodnutí? Označte prosím datum, neznáme datum zahájení šetření.
2.    Jaké ustanovení jakého předpisu opravňuje Městský soud personifikovat rozhodnutí v odeslání na fyzickou osobu a neuvést na prvním místě jméno právnické osoby a jak je uvedeno v rozhodnutí č.j. Si 1248/16 i bez celé řádné adresy (viz Miloslav Tetour, MCA, předseda, Konopí je lék, z. s., IČ: 22727281, 798 55 Ospělov – na prvním místě jméno fyzické osoby, neuvedena Konopná apaptyka královny koloběžky první a číslo objektu).
3.    Jaké ustanovení jakého předpisu opravňuje Městský soud neuvést informaci na žádost, citujme: „Sdělte informaci, proč je nevládní organizace Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101 na http://portal.justice.cz/ vedena s adresou a statutárními orgány platnými do 14. 5. 2016 a dosud nebylo vydáno usnesení o změně. Jaké konkrétní zákonné skutečnosti tomu brání?“ a uvést toliko sdělení, že věc řeší Vrchní soud.  Domníváme se totiž, že k dané věci musí mít Městský soud jasné informace a spis k Vrchnímu soudu doprovodil svým stanoviskem.

Děkujeme za váš čas a zájem, který jste žádosti věnovali.

Dne 11. Září 2016                             Josef Pospíšil, McA, předseda správní rady


 
Příloha 1 

Příloha 2
Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apaptyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov
Rejstříkové soudy v Praze, Brně a Olomouci

Věc: žádost o informace dle infozákona

Předmětná žádost se týká nevládních organizací asociace Open Royal Academy, které měly dne 14. 5. 2016 valnou hromadu, změnily stanovy a členy statutárních orgánů a do konce června 2016 svým zmocněncem (Dušan Dvořák, MMCA, předseda Cannabis is The Cure,z.s.)  doložily se všemi náležitostmi řádné ověřené návrhy změn na ověřeném inteligentním formuláři a zákonem vyžadované ověřené listiny, stanovy atd., avšak změny nejsou dosud uvedeny ve veřejném rejstříku na http://portal.justice.cz/, což je v rozporu se zákonem, nehledě na doloženou svévoli a indiviualní výklad zákona!


Brno - Praha:
Sdělte informaci, proč je nevládní organizace Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 na http://portal.justice.cz/ vedena stále u rejstříkového soudu v Praze, když bylo rejstříkovým soudem usnesením ze dne 30. 6. 2016 rozhodnuto o převodu do Brna kvůli změně adresy! Jaké konkrétní skutečnosti brání, aby usnesení bylo naplněno v souladu se zákonem?


Praha:
Sdělte informaci, proč je nevládní organizace Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101 na http://portal.justice.cz/ vedena s adresou a statutárními orgány platnými do 14. 5. 2016 a dosud nebylo vydáno usnesení o změně. Jaké konkrétní zákonné skutečnosti tomu brání?

Olomouc:
Sdělte informaci, proč jsou nevládní organizace Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303 a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298 na http://portal.justice.cz/ vedeny s adresou a statutárními orgány platnými do 14. 5. 2016 a dosud nebylo vydáno usnesení o změně.  Jaké konkrétní zákonné skutečnosti tomu brání?

Sdělte informaci, proč je nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s., na http://portal.justice.cz/ vedena se starou adresou do 14. 5. 2016 a dosud nebylo vydáno usnesení o změně adresy. Jaké konkrétní zákonné skutečnosti tomu brání?

Komentář: Ve všech návrzích na změnu zmocněnec a členské organizace asociace postupovaly zcela totožně - totožná ověření a čestná prohlášení a další zákonem vyžadované listiny a čestná prohlášení o splnění všech zákonných podmínek pro vedení v rejstříku včetně majitelů nemovitostí nebo zmocnění zmocněnce. Opakovaně úředně ověřováno!  Jak sami vidíte, úředníci rejstříku postupují zcela svévolně.  Tyto skutečnosti nám velmi vážně komplikují plnění cílů schválených na Valné hromadě a stojí nemálo peněz a úsilí!


6.9.2016                                                     Miloslav Tetour, MCA, předseda


Příloha 3
Městský soud v Praze                                         Vrchní státní zastupitelství
Slezská 9, 120 00 Praha 2                             Nám. Hrdinů 13000, 140 65 Praha 4
St 133/2016 a 53 Co 140/2016                    1 VZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016

Věc: Připojení se ke stížnosti nevládních organizací Cannabis is The Cure,z.s. a Ateliér ALF,z.s. na rozhodnutí místopředsedu MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 (Předžalobní výzva) a podnět na podání návrhu na kárné řízení místopředsedy soudu a pracovníky rejstříkového soudu za vědomé uvádění nepravdivých údajů také v podkladech pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016, viz stížnost i dodatek stížnosti na http://atelier-alf.blogspot.com/
Odůvodnění: Jako předseda správní rady Ateliér ALF,z.s. protestuji proti dalšímu nezákonnému jednání rejstříkového soudu.
Jak bylo uvedeno ve stížnostech právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s. v zastoupení našeho oprávněného zmocněnce Dušana Dvořáka a Ateliér ALF,z.s. v zastoupení oprávněného kolegy a statutárního zástupce Vladimíra Dopity, rejstříkový soud také zasílá korespondenci s rozhodnutími na vědomě neplatné adresy.
Novým trikem rejstříkového soudu zamezit naší řádné přeregistraci je pak zasílání rozhodnutí na jména statutárního zástupce Ateliér ALF,z.s. (mne osobně), avšak na adresu sídla společnosti v Ospělově, byť je rejstříkovému soudu známo, že moje bydliště je v Čechách, zatímco nové sídlo Ateliér ALF,z.s. je na Moravě.
Takový způsob porušování správního řádu neumožnuje nejen vyzvednutí rozhodnutí soudu na poště, ale ani přeposlání na mou adresu, která je soudu s ověřením doložena opakovaně!!!  
Žádám, aby rejstříkový soud rozhodnutí ve věci společnosti personifikované na mou osobu zaslal na mou osobní adresu uvedenou v ověřeném inteligentním formuláři pro návrh změn 27. června 2016 s č.j. J0E1-FYL-2GFL4, který byl podaný zmocněncem osobně na podatelně soudu.
Za správný úřední postup však považuji zasílání pošty s názvem společnosti Ateliér ALF,z.s. na její adresu sídla Konopná apaptyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 bez jakékoliv personifikace (popř. tam, kam řekneme, v daném případě Cannabis is The Cure,z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, což jsme opakovaně uvedli).  Také neposíláme soudu dopis se jménem úředníka nebo soudce na obálce. 

27. 8. 2016                              František Slavík, MCA Příloha 5
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 226 70 232 a Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101,  společná korespondenční adresa pro toto řízení Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Městský soud v Praze
Slezská 9, 120 00 Praha 2 

Věc: Stížnost na rozhodnutí místopředsedu MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 (Předžalobní výzva) a podnět na podání návrhu na kárné řízení místopředsedy soudu a pracovníky rejstříkového soudu za vědomé uvádění nepravdivých údajů také v podkladech pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016.

Odůvodnění:
1.    Z rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 je zcela patrné, že Městský soud zabránil odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozhodnutí OS Praha 3 vědomě lživým tvrzením rejstříkového soudu ověřitelným ve Sbírce listin Ateliér ALF,z.s. včetně na webu justice ve Sbírce listin, a totiž vědomé nepravdy, že Dušan Dvořák a Vladimír Dopita údajně nejsou členy statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a oprávněné osoby tohoto spolku. Ze Sbírky listin je patrné, že před koncem roku 2013 a před účinností nového občanského zákoníku od 1.1. 2014 (a legislativní přeměny z o.s. na z.s., kdy zákonodárce určil dobu do 3 let na provedení změn) proběhla Valná hromada Ateliér ALF,z.s., která zvolila Dušana Dvořáka, předseda, Veroniku Bartoňovou, místopředseda a Marcela Kováře členy statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s., kdy odpovědnu osobou dle stanov byly předseda a místopředseda, což bylo replikováno ve stanovách dne 12. 1. 2014 a 21. 8. 2014 – viz internet a veřejně přístupný výpis ze Sbírky listin na http://portal.justice.cz  po zadání IČ daného subjektu. Jak je ve Sbírce listin (nezveřejněno) na důkazech doloženo, Ateliér ALF,z.s. nemohl změnit v lednu 2014 sídlo z Prahy, kde po kriminálních aktivitách OSZ a OS Praha 3 za lhostejného nezákonného přístupu MSZ a VSZ Praze od roku 2012 nesídlil (viz podklady pro přezkumy VSZ u NSZ v roce 2016 http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com), jen kvůli chybám software MSp ČR, neboť nové sídlo a olomoucká adresa Přichystalova 180/14 nešla zadat do systému v inteligentním formuláři a MSp a rejstříkový soud to neuměli vysvětlit a poradit, stejně tak servisní organizace MSp pro inteligentní formulář. Ze Sbírky listin je patrné, že Dušan Dvořák byl oprávněnou osobou Ateliér ALF,z.s. až do 14. 5. 2016, kdy zůstal toliko ve funkci předsedy Cannabis si The Cure,z.s. dle usnesení společně Valné hromady české a moravské sekce členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) asociace Open Royal Academy ze dne 14. 5. 2016. Z téhož usnesení na VH dne 14. 5. 2016 je patrné, že Vladimír Dopita byl zvolen členem správní rady a oprávněnou osobou (viz stanovy, usnesení a stížnosti Vladimíra Dopity a dalších oprávněných osob Ateliér ALF,z.s. rejstříkovému soudu) Tvrzení soudu, že Dušan Dvořák a Vladimír Dopita nejsou odpovědnými osobami je nepravdivé a  nezakládá se na důkazech, naopak je s nimi v hrubém rozporu. Je například na důkazech doložitelné, že členové Ateliér ALF,z.s. uhradili v letech 2014 -2016 všechny jimi nezpůsobené (a výše v přezkumu označené pachatele) a soudem OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 nařízené exekuce a nyní se členové Ateliér ALF,z.s. vědomé a pravděpodobně výše koordinované trestné činnosti OS a OSZ Praha 3 mající za následek škody nejen na Ateliér ALF,z.s. vzepřeli a podali řádné odvolání, byli však vědomě lživě označeni za neoprávněné osoby!


 2.   Z podkladů pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 je zjevně patrné, že v rozporu s důkazy soud neuvedl a ani se jakkoliv nezmínil, že pohledávky a závazky Ateliér ALF,z.s. převzal dne 14.5.2016 Cannabis is The Cure,z.s.  a vydané rozhodnutí č.j. 53 Co 140/2016 – 208 mělo v odvolání směřovat vůči této právnické osobě, která toto v dodatku odvolání žádala, stejně tak Ateliér ALF,z.s. Díky zjevné zvůli rejstříkového soudu však MS v Praze v předmětném řízení vycházel pouze z nepravdivého tvrzení úředníků z rejstříku, ač mohl věc ověřit z veřejně dostupné Sbírky listin. Pokud jsou tyto údaje v Sbírce listin neplatné, proč je tedy rejstříkový soud zveřejňuje a mate tak veřejnost? 


 3.    Pokud by chtěl stěžovaný rejstříkový soud namítat, že uvedení nedoložili specificky rejstříkovým soudem požadované ověřené další vyžadované prohlášení, že uvedené osoby Dušan Dvořák a Vladimír Dopita a další členové správní rady jsou právně způsobilí, jde opět o zneužití úřední funkce, protože uvedení a stejně tak členové dalších nevládních organizací, které však byly přeregistrovány a došlo ke změnám (viz např. Konopí je lék, z.s.) v ověřeném čestném prohlášení uvedli, že splňují všechny zákonné podmínky pro výkon funkce, tzn. i způsobilost, viz § 4 o.z. Pokud se takto označení vyjádřili, nemá úředník právo po občanech žádat další náklady na ověřování navíc spojených s ponižujícím prohlášením, což ani zákonodárce nežádá a toliko konstatuje, že osoba má býti právně způsobilá, což uvedení splnili ověřeným čestným prohlášením, že všechny podmínky zákonodárce splňují. 


 4.    Ke kriminálním aktivitám justice a exekutivy v této věci nejen vůči členům Ateliér ALF,z.s. (diskreditace označováním někoho za nezpůsobilého při neplnění si vlastních zákonných povinností), doložme, že soudkyně OS Prahy 3 JUDr. Markéta Písaříková namísto řešení žaloby 20 C 178/2011, 20 C 2/2012 na pachatele způsobující škody uvedené nejen ve spisu 53 Co 140/2016  a ve spisech u OS Praha 3 (viz též 18 NC 5655/2011, 23 C 136/2013, 21 C 317/2013) doložených hrubě nezákonných praktik soudců a státních zástupců, kteří způsobili vědomé zabití a umučení občanů dle § 149 ve 4 odstavci t.z., viz prohlášení soudního znalce policii, justici a státnímu zastupitelství dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.com  (zločiny zakazované vyšetřit všemi stupni justice a exekutivy od roku 2010) podala na vedoucího výzkumu a ředitele Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 Dušana Dvořáka, viz reference na http://dusandvorak.blogspot.com podnět na omezení právní způsobilosti a toto ponižující řízení bylo opravdu u OS v Olomouci vedeno i přes protesty rodiny, lékařů a soudních znalců. Nechť si laskavě odvolací orgán vyžádá obsáhlý posudek soudního znalce a primáře pro ochrannou léčbu PL Bohnice MUDr. Jiřího Švarce na Dušana Dvořáka č. 750 ze dne 8. 4. 2014, který dokládá tento justičně exekutivní kartel zcela explicitně a uvádí, že nejen on by nikdy právní nezpůsobilost neshledal a právní způsobilost musel soud vnímat a žádného znalce nepotřeboval a že jde o právní, nikoliv psychiatrický problém. Viz též vyjádření emeritního rektora Palackého univerzity prof. Josefa Jařaba a místopředsedu Konopí je lék,z.s. MUDr. Aleše Skřivánka doložené v referencích, ve kterém označují jednání justice vůči Dušanu Dvořákovi jako za bolševika! Dodejme, že soudkyně Písaříková tak učinila ve chvíli, kdy ČR v roce 2012 změnila legislativu o právní argumentaci Dušana Dvořáka, kterému však nedala za pravdu. Nejvyšší soud k odůvodnění nepředložení sporu ve věci výroby konopných léčiv Soudnímu dvoru si totiž v rozporu se zákonem o prekurzorech, judikaturou, přírodovědnými fakty a znaleckými posudky včetně Přírodovědecké fakulty UP jako znaleckého ústavu viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/ opakovaně vymyslel, že konopí je prekurzor a zákon o léčivech a návykových látkách není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES a spor tak nemusí řešit SDEU, kdy tuto lež ověřitelnou také z veřejné databáze TRIS a nevyšetřování spáchaných zločinů jen vůči Dušanu Dvořákovi 6x pokryla mafie v talárech na Ústavní soudu, viz č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 a ani parlament, ministři spravedlnosti, premiéři, předsedové NS a ÚS nejsou ochotni tuto zjevnou právní korupci odsoudit, protože by řada soudců a státních zástupců za spáchané zločiny skončila ve vězení a ČR platila miliardové náhrady škod za nevymahatelný předpis. 

5.    Z podkladů pro rozhodnutí MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 je patrné, že rejstříkový soud se také zcela nemístně vlamuje do práv, která mu nepřísluší a místopředseda soudu tuto činnost kryje.  Přestože je rejstříkovému soudu známo, že co není zákonem zakázáno a je dokonce legislativně upraveno v § 1 odst. 2 a § 441 odst.1 o.z. a řádně schválených stanovách společnosti, nemůže místopředseda soudu tvrdit, že Ateliér ALF,z.s. nemůže mít právním zástupcem Cannabis is The Cure,z.s. Zastoupení právnickou osobou je zakázáno toliko u prokury, viz § 451, odst. 1. o.z. Za této situace by nesměly být schváleny a rejstříkovým soudem přijaty stanovy žádného ze členů asociace, což se nestalo! Pokud místopředseda soudu argumentuje o.s.ř. , pak jde o řízení ve kterém by takto dané subjekty jednaly, což se nestalo. Když členové asociace jako právnické osoby v rámci správního řízení žádají, aby jejich korespondence byla zaslána jejich právnímu zástupci, je povinnosti úředníka jejich vůli respektovat! Jak dále členové správní rady soudu ve stížnostech uvedli, svévolné zasílání rozhodnutí na adresu, kam nemá být pošta zasílána, protože si to daný subjekt nepřeje (zejména zasílání pošty na adresu Bořivojova 90, Praha 3 kde spolek vůbec nesídlí a soudu je to známo), zvyšuje náklady a je vědomě konáno v neprospěch Ateliér ALF,z.s., který je černým svědomím české justice i trestní exekutivy (cena EU v roce 2009 za příklad dobré praxe, viz http://praha-eu.blogspot.com/) Zcela vědomou lží je tvrzení místopředsedy soudu dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016,  že Dušan Dvořák nedostal zmocnění k podání návrhu na změnu u Ateliér ALF,z.s.! To je ověřitelné nejen ze zápisu Valné hromady dne 14. 5. 2016, ale také opakovaných stížností předsedy Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka, místopředsedy Slavomila Boudného a člena Správní rady Vladimíra Dopity (nové stanovy rozšířily okruh oprávněných osob na všechny tři členy Správní rady). To, že je za jménem Dušana Dvořáka uvedena i funkce dané osoby, tzn. předseda Cannabis is The Cure,z.s. je dodatek navíc, který však nikterak nebrání předání a převzetí plné moci k zastupování. Stejně tak si zástupce může zvolit doručovací adresu, jakou chce včetně doručení na právnickou osobou, kterou zastupuje. Viz § 50b odst. 1 o.s.ř.

Dne 18. 8. 2016     Dušan Dvořák a Vladimír Dopita, oprávněné osoby

Ps. V příloze postupujeme rozhodnutí  Okresního soudu v Olomouci  z 31.3.2016 o žalobě na soudkyni OS Praha 3 na JUDr. Markétu Písaříkovou a převedení spisu , kdy předmětný OS Praha 3 dodnes žalobce neinformoval o č.j. k předmětné žalobě.
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 226 70 232 korespondenční adresa pro toto řízení Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Městský soud v Praze
Slezská 9, 120 00 Praha 2

Věc: První dodatek ke stížnosti  na rozhodnutí místopředsedu MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 (Předžalobní výzva) a podnět na podání návrhu na kárné řízení místopředsedy soudu a pracovníky rejstříkového soudu za vědomé uvádění nepravdivých údajů také v podkladech pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016.

Dodatek dokládá zcela explicitně šikanu rejstříkového soudu v Praze a vydávání nezákonných rozhodnutí.  Dodejme, že pokud právě probíhající rozklad u Uřadu vlády stížnost na nevydání informací Ateliéru ALF,z.s. odmítne s odkazem na neexistenci statutárního orgánu, což již jednou udělal, půjde o další důkaz zvůle. 

Dne 19.8.2016 Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc 

Adresováno:  Vrchní soud prostřednictvím Městský soud v Praze Na vědomí toliko elektronicky: Nejvyšší státní zastupitelství č.j. 1 NZN 408/2016 k  přezkumu VSZ č.j. 1 VZN 174/201 a č.j. 6 NZN 1303/2016 k přezkumu VSZ čj. 1 VZN 2639/2016 a 1 VZN 702/2013, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/


Věc: Odvolání proti usnesení MS v Praze ze dne 10. 8. 2016 č.j. L 18762/RD75/MSPH a Fj 217370/2016/MSPH zapsat u spolku Ateliér ALF,z.s. toliko jen změnu sídla a rozšířené poslání a navíc až ke dni nabytí právní moci usnesení, nikoliv ke dni konání Valné hromady 14.5.2016 a vůbec nezapsat v rejstříkovém soudu datum vzniku funkcí členů správní rady a jejich jména a způsob rozhodování členů správní rady, čili rozhodné údaje právnické osoby.
Dne 14. 5. 2016 proběhly Valné hromady členských organizací asociace Open Royal Academy, které následně podaly zmocněným Dušanem Dvořákem rejstříkovým soudům návrhy na zápis změn jednotlivých spolků. První podání návrhu ze dne 6.6. 2016 č.j. G0E1-FYL-2GFL4 a listin vyhodnotili členové a právní zástupce jako nevyhovující, proto dne 28.6.2016 podal zmocněnec návrh opravený a doplnil jej potřebnými listinami. Rejstříkový soud bohužel v předmětném usnesení změnil toliko sídlo spolku z pražské adresy Bořivojova na adresu do Ospělova a uvedl změny u účelu – poslání spolku. Navrhujeme proto, aby Vrchní soud rejstříkovému soudu přikázal ke dni proběhlé Valné hromady zapsat tyto změny u Ateliér ALF,z.s. 
1.    Počet a jména členů správní rady a jejich funkce: František Slavík, předseda, Slavomil Boudný, místopředseda, Vladimír Dopita, člen správní rady.
2.    Datum vzniku funkce: 14.5.2016
3.    Způsob rozhodování statutárního orgánu: Každý člen SR jedná samostatně. Předseda, místopředseda a člen SR se navzájem informují o jednotlivých rozhodnutích a jednají ve shodě, spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují hlasováním. 
Žádáme, aby odvolací soud rejstříkovému soudu přikázal zapsat do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 18762 výše uvedené skutečnosti uvedené ve Sbírce listin v řádně ověřeném návrhu změn (inteligentním formuláři) ze dne 27.6.2016 č.j. J0E1-FYL-2GFL4 a dalších listinách tak, jak je zmocněnec doložil soudu dne 28.6.2016 k zápisu změn. Zmocněnec je bývalý předseda správní rady a odpovědná osoba Dušan Dvořák.  Řádně ověření a čestnými prohlášeními se prokazující noví členové správní rady všechny nezbytné doložené náležitosti opakovaně potvrdili a stěžovali průtahy rejstříkového soudu nejen kvůli zasílání rozhodnutí rejstříkového soudu na starou neplatnou adresu a nemožnosti spolku tak vůbec reagovat, anebo na adresu, kterou neurčili. Společně pak podaly členské organizace asociace stížnost dne 14.7.2016. Stížnost byla řešena místopředsedou MS v Praze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016. Na rozhodnutí místopředsedy soudu podaly spolky Cannabis is The Cure,z.s. a Ateliér ALF, z.s stížnost s kárným podnětem. Pokud by Dušan Dvořák nebyl oprávněnou zmocněnou osobou, jak tvrdil místopředseda soudu v rozhodnutí 5.8.2016 č.j. St 133/2016, nebylo by možné změnit ani sídlo a poslání spolku, ani podat návrh na zápis změn, analogicky by pak nesměla proběhnout změna u partnerské nevládní organizace Konopí je lék,z.s., která však byla rejstříkovým soudem po podání stížnosti v plném rozsahu uznána.  
Všichni členové správní rady uvedli v čestném prohlášení, že splňují zákonné podmínky pro výkon funkce, tzn. všechny zákonné podmínky uvedené zákonodárcem. Pokud by zákonodárce žádal, aby se občané speciálním čestným prohlášením vůči nějaké skutečnosti identifikovali rejstříkovým soudům při změně odpovědných osob u právnické osoby, jistě by toto v rejstříkovém zákoně nebo občanském zákoníku uvedl a žádal to či ono speciálně a samostatně doložit
Uvádění  nepravdivých tvrzení o statutárním orgánu Ateliér ALF,z.s. rejstříkovým soudem má pro spolek fatální následky, neboť např. Městský soud č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016 odmítl projednat odvolání Ateliér ALF,o.s. na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 s nepravdivým tvrzením, že Dušan Dvořák, ani Vladimír Dopita nejsou osoby odpovědné za Ateliér ALF,z.s. a ten žádný statutární orgán nemá, což odporuje důkazům ve Sbírce listin, viz např. reakce odboru sdružování MV ČR z ledna 2014 předsedovi správní rady Dušanu Dvořákovi ke změně stanov a sídla v souvislosti se změnami občanského zákoníku. Dále viz dokumentace korespondence s ministerstvem spravedlnosti a jeho servisní organizací ohledně nemožnosti zadat v lednu 2014 adresu Přichystalova 180/14 v Olomouci do inteligentního formuláře a změnit tak sídlo z Prahy do Olomouce. Dále viz např. uhrazené exekuce Ateliérem ALF,z.s. v letech 2014 -2016 za podvodníky a zloděje, kteří byli v letech 2011-2012 odpovědnými členy statutárního orgánu (Jan Marie Bém a Naomi Zamazalová) a dále předseda dozorčí rady Jaroslav Kabilka a po vykradení a vzniku enormních škod Atelier ALF,z.s. bez likvidace opustili – ze spolku vystoupili a ponechali jej svému osudu bez předání jedné jediné dokumentace. Tyto osoby však odmítá policie, státní zastupitelství a justice řešit, naopak je při páchání trestné činnosti kryje a na OS Praha 3 (soudkyně JUDr. Markéta Písaříková) dokonce s vysokou mírou pravděpodobnosti spolupracuje. Na jednání Ateliér ALF,z.s.  za období, kdy jej vedli výše uvedení spolupachatelé, byla podána řada dalších žalob řešených u OS Praha 3: 20 C 178/2011, 20 C 2/2012, 18 NC 5655/2011, 23 C 136/2013, 21 C 317/2013. Vzniklé škody morální, materiální a zdravotní jsou však způsobeny v přímém důsledku nezákonných aktivit a vědomé nečinnosti Policie Praha III a OSZ a OS Praha 3 a MSZ a VSZ, právě řešeno v přezkumu rozhodnutí VSZ u NSZ v Brně. Dalším důkazem jsou pak veřejné informace ze Sbírky listin uvedené po zadání IČ daného spolku tzn. změny stanov v roce 2014 se jmény totožných členů správní rady jako v roce 2013, kdy spoluzakladatel a lektoři Ateliéru ALF spolek převzali jako odpovědné osoby (Dušan Dvořák, Veronika Bartoňová a Marcel Kovář) a ke změnám nevládních organizací typu o.s. na z.s. určil zákonodárce lhůtu do 31.12.2016. 

Dne 18.8.2016                         Dušan Dvořák, MMCA, v.r.