Městský soud v PrazeAteliér ALF, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Předseda soudu
Městský soud v Praze
Spálená 2, 120 00 Praha 2

Věc: Podnět na zahájení řízení o omezení právní způsobilosti, ev. podnět k podání návrhu na kárné řízení s osobou odpovědnou u rejstříkového MS v Praze od 30. 3. 2014 do 20. 9. 2016 za Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, za vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení, průtahy a návrh-žádost o urgentní provedení změn do 5 dnů!
Odůvodnění:

1.    Zákonodárce v občanském zákoníku určil 3 letou lhůtu k přeregistraci o.s. na z.s. či jiný právní útvar v souvislosti s ukončením zákona o sdružování občanů od 1.1.2014.
2.    Současně dal zákonodárce od 1. 1. 2014 tříměsíční lhůtu k převodu všech listin o.s.  z ministerstva vnitra na rejstříkové soudy.
3.    Ve Sbírce listin je uvedeno na důkazech, že adresa Ateliér ALF, o.s. (dále jen o.s.) od založení do konce roku 2012 byla Bořivojova 90, Praha 3 a další níže uvedená tvrzení.
4.    V souvislosti s závažnou trestnou činností statutárních zástupců o.s. v letech 2011 - 2012, kterou odmítá Policie  ČR, OSZ Praha 3, MSZ, VSZ a NSZ již 5 let šetřit, neboť se na trestné činnosti spolupodíleli společně s OS Praha 3 (zejména soudkyně JUDr. Písaříková, řešeno civilní žalobou), členové o.s. uhradili v letech 2014 -2016 všechny OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 stanovené exekuce, které vzešly z důsledku zneužití funkce při správě svěřeného majetku o.s. a další trestné činnosti níže uvedených.
5.    Odpovědnými osobami o.s. byli dle valné hromady členů od 11.5.2011 Naomi Zamazalová, místopředsedkyně, Jan Marie Bém jako zmocněná předsedkyně za onkologicky nemocného předsedu Zbyňka Kopřivu (zmocněna od 20.6.2011, předseda zemřel 8.1.2012) a dozorčím radou byl Jaroslav Kabilka.
6.    Po „vytunelování“ o.s. se škodami v řádech milionů korun, výše uvedení odpovědní (spolupachatelé) v září 2012 o.s. bez likvidace opustili a přenechali svému osudu a následně založili (Bém, Kabilka, Martínek - napomáhající člen) s miliardářem Karlem Janečkem Kanebos, s.r.o. Dle neověřitelných a nešetřených informací (za vytunelování o.s., nebo partnera Konopí je lék,z.s.?) obdržel dozorčí rada Jaroslav Kabilka v roce 2015 od miliardáře Janečka 2 miliony korun (3 svědci).   
7.    Ve veřejné Sbírce listin je doloženo, že v roce 2013 valná hromada členů Ateliér ALF, o.s. změnila stanovy, adresu  a statutární orgány. Na základě smlouvy z Bad Sachsa potvrdila změny v lednu 2014 další valná hromada (nová adresa od roku 2013 byla Přichystalova 14, Olomouc, předseda správní rady Dušan Dvořák, místopředseda Veronika Bartoňová a Marcelo Kovář, člen SR).
8.    Ve Sbírce listin Cannabis is The Cure,z.s. (dle § 441 o.z. právního zástupce se sídlem v Olomouci a pravděpodobně rovněž ve Sbírce listin Ateliér ALF, z.s.), je doloženo, že nová olomoucká adresa nešla v lednu 2016 zadat do návrhu na změnu a ministerstvo, rejstříkový soud a servisní organizace ministerstva vůbec neuměli vysvětlit, proč nová olomoucká adresa nejde zadat. Nemohlo tedy dojít k řádné přeregistraci a změnám, nová adresa však byla rejstříkovému soudu známa, stejně tak statutární orgány, což je doloženo ve veřejně přístupných listinách na serveru justice.
9.    Dne 14. 5.2016 valná hromada změnila stanovy, sídlo a statutární zástupce Ateliér ALF, z.s. a do 1. 7. 2016 rejstříku doložila zmocněncem (bývalý předseda Dušan Dvořák) zákonné náležitosti ke změnám, a to i přesto, že rejstříkový soud zasílal korespondenci vědomě (nedbalostně?) na starou adresu v Praze, kde sídlo nebylo a rejstřík to věděl.
10. Dne 14. 7. 2016 byla podána stížnost na průtahy doplněná v následujícím období dalšími stížnostmi a návrhy a žádostmi o provedení změn. Stížnost byla řešena osobně místopředsedou a předsedou Městského soudu pod č.j. St 133/2016.
11. Ve stížnosti na průtahy a vědomě vadnou korespondenci bylo doloženo také to, že rejstříkový soud podal Městskému soudu v Praze pro rozhodnutí č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016 vědomě (nedbalostně?) nepravdivé  informace, když uvedl, že Ateliér ALF, z.s. nemá statutární zástupce – odpovědné osoby! S tím se rozhodnutí předsedy nebo místopředsedy MS vůbec nevyrovnalo a neodůvodnilo, viz spis č.j. St 133/2016
12. Bylo žádáno kárné řízení, to však nebylo předsedou ani místopředsedou oslyšeno a změny v rejstříku nebyly provedeny. Kromě toho byly rejstříkem vydány také totožné nepravdivé informace Úřadu vlády ČR pro rozhodnutí ze dne 28.6.2016 č.j. 11177/2016-OVL a totiž, že do 14.5.2016 nebyl předseda o.s. Dušan Dvořák. Dále že od 14.5.2016 není členem SR a odpovědnou osobou s právem samotného jednání Vladimír Dopita, což je však ve sbírce doloženo ověřené úřadem na čestných prohlášeních (2x!).
13. Dne 9. 9. 2016 vydal Městský soud rozhodnutí č.j. Si 1248/2016, kdy opětovně pracovník rejstříku vědomě (nedbalostně?) mylně informoval ve správním řízení (přestupek dle § 21), nyní tiskové oddělení Městského soudu, který pak uvedl, že stěžované průtahy se změnami Ateliér ALF,z.s. (stěžované od 14. 7. 2016) řeší Vrchní soud v Praze a rejstřík neuvedl žádanou odpověď, co provedení změn brání.
14. Vrchní soud v Praze však dne 15. 9. 2016 č.j. Si 192/2016 sdělil, citujme: „Městský soud v Praze dosud (tzn. od 14. 7. 2016!) Vrchnímu soudu v Praze odvolání spol. Atelier ALF,z.s. proti rozhodnutí tohoto soudu sp.zn. Fj 217370/2016  nepředložil.“
15. Poslední došlé rozhodnutí pracovníka/-ů rejstříku našemu zmocněnci Dušanu Dvořákovi (expředsedovi) ze dne dne 8.9. 2016 v usnesení č.j. Fj 217370/2016/MSPH nás ale vede nejprve k podání návrhu na úpravu právní způsobilosti předmětného pracovníka/-ků.
16. V předmětném usnesení je zmocněnec rejstříkovým soudem žádán, aby ve lhůtě 15 dní doložil rejstříku ověřenou plnou moc, že jako předseda Ateliér ALF,o.s. (do 14. 5. 2016) je oprávněn podat návrh na změny, čili aby potřetí od 14. 5. 2016 s ověřeným podpisem, nyní však má udělit plnou moc sám sobě!!!,  dosvědčil, že je oprávněn podat návrh změny na Ateliér ALF,z.s., což všichni 3 členové správní rady v červnu 2016 doložili 2x ověřeným čestným prohlášením a průtahy rejstříku stěžovali.
17. Pokud není cílem rejstříkového pracovníka/-ků vědomé (nebo zcela nedbalostní) poškozování naší společnosti, jedinou alternativou je mentální insufience.
18. Dodejme, že zmocněnec požadavek splnil, neboť nevydání usnesení o změně nás, jak od 14. 7. 2016 opakovaně uvádíme, značně poškozuje – morálně i materiálně.
19. Žádáme – navrhujeme, aby předseda soudu nařídil rejstříku provést změny a VYDAT USNESENÍ o navržených změnách nejpozději do 5 dnů od obdržení tohoto podání.
20. V opačném případě podáme na MS v Praze žalobu na průtahy a nezákonné rozhodování ve správní řízení a budeme se domáhat vzešlých škod. Rozhodnutí, zda za toto jednání odpovědné osoby u rejstříku podat podnět na přestupkové řízení za porušení § 21 přenecháváme na rozhodnutí předsedy soudu. Pokud nebudou změny provedeny, podáme podnět Městské části Praha 2 sami.

Dne 22. 9. 2016


………………………………..                                               ………………………………
František Slavík, předseda                          Slavomil Boudný, místopředsedaViz příloha


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, doručovací poštovní adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Městský soud v Praze
Sp. zn. L 18762/RD80/MSPH
Rejstřík – Slezská 9, 120 00 Praha 2
Na vědomí předseda MS v Praze

Věc: Reakce na výzvu soudu - k čestnému prohlášení zveřejněnému na platformě Google na http://atelier-alf.blogspot.com/  - dle usnesení rejstříku ze dne 8. 9. 2016 č.j. Fj 217370/2016 doručeného poštovní doručovatelkou až dne 20.9.2016 pro znemožňování jednání nejen o partnerství s Google a You Tube a dalších na vzniku celosvětové digitální otevřené bezbariérové univerzity třetího  věku a studentů VŠ Open Royal Academy – viz stanovy

Čestné prohlášení členů asociace Open Royal Academy
ze dne 14. 5. 2016 o zmocnění a návrh
Potvrzujeme tímto, že předseda SR Cannabis is The Cure,z.s. a do 14. 5. 2016 předseda SR Ateliér ALF, o.s. Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962 v Olomouci byl dne 14. 5. 2016 VH členů asociace v České republice za dohledu advokáta zmocněn k podání návrhu změn u nevládní organizace Ateliér ALF, z.s. IČ:  226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6. Velekněz Konopné církve, Capo di Tutti Capi European Cannabis Church a zmocněnec Dušan Dvořák, MMCA (viz 2 rozhodnutí cca 500 občanů a z toho s trvalým pobytem v ČR cca 400 členů splňujících zákonné požadavky na  http://konopna-cirkev.blogspot.cz/) podal rejstříkovému soudu návrh se všemi zákonnými náležitostmi 28.6.2016 na podatelně. 14.7.2016 byla podána předsedům soudů v Olomouci a Praze předžalobní výzva.
Dle názoru asociace Open Royal Academy (viz Sbírky listin rejstříkového MS v Praze a KS v Olomouci a Brně a stanovy nejen Ateliér ALF, z.s.,) došlo také u dalších právnických osob - členů asociace výzkumu rejstříkovými soudy s vědomím místopředsedy a předsedy MS v Praze a KS v Olomouci (u KS Brně již od roku 2011) k brutálnímu nezákonnému porušení řady ustanovení rejstříkového zákona, občanského a trestního zákoníku, trestního a správního řádu a přestupového zákona. 
Zmocnění Dušana Dvořáka MMCA rejstříkovému soudu v průběhu června a července 2016 na podatelnách soudů doložili (2x!) oprávněné osoby splňující všechny podmínky k zápisu do veřejného rejstříku dle zákona s úředně ověřeným podpisem - předseda SR František Slavík, místopředseda SR Slavomil Boudný a člen SR Vladimír Dopita.
Dodnes není ve veřejném rejstříku uvedeno u některých členů asociace (z.s.) buď kdo z.s. od 14. 5. 2016 před občany a úřady zastupuje, nebo není uvedena nová adresa, ale je uvedeno, kdo z.s. zastupuje a co je cílem při založení digitální univerzity Open Royal Academy atd., viz veřejný rejstřík na portálu ministerstva spravedlnosti a dle podatelen soudů do 1. 7. 2016. Všechny NNO doložily totožné dokumenty před 1. 7. 2016. K dnešnímu dni je správně s veřejnými rejstříky toliko Konopí je lék, z.s. a je převeden ve veřejném rejstříku u KS Brno až 6. 9. 2016 namísto Prahy, přestože usnesení o změně má datum 30.6.2016!
Je 77 dní po zákonem stanovené lhůtě a nikomu to nevadí!
S ohledem na fakt, že zákon o rejstřících v § 96 odstavec 1 dokládá, že „Rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů.“ a všechny zákonem požadované skutečnosti k provedení změn byly zmocněncem soudu doloženy 28. 6. 2016, je rejstříkovému soudu navrženo, aby 77 denní prodlení po zákonem stanovené lhůtě dále neprodlužoval a nejpozději do 3 dnů od doručení tohoto níže uvedeného čestného prohlášení vydal usnesení o provedení změn.
Škody, které způsobuje rejstříkový soud obstrukcemi a průtahy a nezákonnými rozhodnutími vůči justici, exekutivě a nám, ČLENŮM a současně rejstřík sděluje nepravdivá tvrzení o neexistujících členech zodpovědných (nejen) za Ateliér ALF,z.s., jsou díky zákonům z posledních 10 let naštěstí právně vymahatelné u správních a jiných soudů včetně Soudního dvora.“

Dle výzvy (viz věc)

„Prohlašuji, že jsem stejně jako dne 11. 5. 2011 tak i dne 14. 5.2016 na VH Atelier ALF,o.s. a dalších členů asociace právnických a fyzických osob a 7 pastorů a kancléře Konopné církve odstoupil z funkce této NNO oceněné vládou, ministry EU, magistrátem a auditorskými společnostmi, nadacemi, NNO a soukromými partnery – pro chod Edukativní konopné kliniky (dříve v prostorách bezbariérové školy pro dospělé v Praze, otevřeno od 11. 9. 2006 – bezbariérová škola a 11.9.2010 – výzkumná a vzdělávací klinika)
Souhlasil jsem se zmocněním k podání schválených změn Ateliér ALF,z.s. a toto zmocnění jsem také přijal i za Cannabis is The Cure,z.s. se souhlasem jeho členů dle naplnění § 35, odst. 4 soudního řádu správního a § 26 odst. 3 občanského soudního řádu a § 50 trestního řádu (vzájemné zmocnění NNO pak dle § 441 občanského zákoníku).
To vše dle zkušeností nejen ve vztahu k rejstříkovým soudem očekávanému porušení § 96 a 98 rejstříkového zákona, ale z důvodu zkušeností s letitou diskriminací, porušování zákonů a doložené zločiny spáchané na občanech a nejen na členech exekutivou a justicí pro jiný světový názor, víru, zdravotní postižení a řadu dalších zákonem uvedených  porušení základních práv a svobod, úmluv a zákonů.
Nejen v osobním, ale i profesním životě, dochází ke zločinům, viz  např. řidiči ČR po roce 2004 a konopná léčiva EU a informování policie, lékaře a spotřebitele – nemocného občana o vlivu na řízení.
Např. tento důkaz: u profesionálního řidiče při terapii dle konopného léku Sativex (cca 25 tisíc měsíčně) a vydaného stanoviska ministerstva zdravotnictví a gestora předpisu – ministerstva dopravy a Úřadu vlády ČR, že se na limitu THC v krvi vládního nařízená (pouze 2 ng/ml)  nikdo nepodílel a Sativex je uznán SUKLem léčivem v dubnu 2011 a policie a správní orgány a soudy jsou bez informací – viz příbalový leták povolující řízení automobilu.
U konopí v lékárně příbalový leták chybí u květů i u mastí vyráběných lékárnou nebo při požívání tobolkami atd., občan ani lékař nezná dopad na řízení – ten chybí na receptu a lékaři vůbec nevědí, nikdo nic neví proč není limit THC ve výši 150 ng/ml jako u Světové dopingové komise!
Mám s porušováním správního a trestního řádu či zákona o přestupcích úřady a justicí bohaté zkušenosti a chceme otevřít digitální univerzitu, kde bychom učili mj. také jak kultivovat veřejný prostor chápete?. Navrhuji max. 3 dny do vydání usnesení.“  


 21. 9. 2016

Dušan Dvořák

PS. Paralelně bude o 2 dny později předsedovi podán podnět statutárních zástupců na omezení právní způsobilosti, ev. kárné řízení u osoby odpovědné rejstříku a podnět přestupkové komisi za vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení.